Ogłoszenia 
 

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH ZPORR


Zgodnie z zapisami Procedury Przyznawania/zapewnienia środków z rezerwy celowej budżetu (część 83, poz. 11) na rok 2006 na kontrakty wojewódzkie i współfinansowanie programów rozwoju regionalnego, w tym: 100 min zl dotacji na metro i na informatyzację oraz upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu na lata 2004-2006 (część 83, poz.49) jednostki oraz organy podległe i nadzorowane przez Ministra Zdrowia mogą ubiegać się o współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów ZPORR. Środki na współfinansowanie projektu w roku 2006 powinny dotyczyć jedynie wydatków kwalifikowalnych, poniesionych przez beneficjenta w bieżącym roku budżetowym. Warunkiem uruchomienia środków z rezerwy celowej budżetu państwa jest zaakceptowanie wyboru projektu zgodnie z systemem naboru projektów przyjętym w ramach ZPORR.
Przewiduje się trzy możliwości ubiegania się o środki na współfinansowanie projektów w ramach ZPORR:

I Beneficjenci ZPORR, którzy otrzymali wsparcie z budżetu państwa w roku 2005
Wniosek składany przez beneficjentów, którzy otrzymali w 2005 roku współfinansowanie projektów w ramach ZPORR z budżetu Ministra Zdrowia, powinien zawierać:
1. Pismo przewodnie do Ministra Zdrowia z prośbą o współfinansowanie projektu;
2. Poprawnie wypełniony formularz o przyznanie dofinansowania realizacji przedsięwzięcia ( zał. l);
3. Uzasadnienie, opis i cel projektu ( zał. 3);
4. Kopię aktualnych tabel E4 i E5 (aktualna prognoza wydatków na bieżący rok budżetowy – w podziale na poszczególne miesiące - oraz na lata 2007-2008 - zał. 4);
5. Kopię umowy (wraz z aneksami) zawartej pomiędzy beneficjentem a wojewodą;
6. Szczegółowa kalkulacja kosztów w ramach ZPORR ( zał. 5) ZMIANA!!!.
II. Beneficjenci ZPORR, którzy nie otrzymali wsparcia z budżetu państwa w roku 2005
Beneficjenci, którzy decyzją zarządu województwa zostali zakwalifikowani do dofinansowania z EFRR, a w roku 2005 nie otrzymali decyzją Ministra Finansów środków na współfinansowanie projektów powinni przedstawić następujące dokumenty:
1. Pismo przewodnie do Ministra Zdrowia z prośbą o współfinansowanie projektu;
2. Poprawnie wypełniony formularz o przyznanie dofinansowania realizacji przedsięwzięcia ( zał. l);
3. Uzasadnienie, opis i cel projektu ( zał. 3);
4. Kopię standardowego wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - w tym kopię aktualnych tabel E4 i E5 (aktualna prognoza wydatków na bieżący rok budżetowy - w podziale na poszczególne miesiące - oraz na lata 2007-2008 - zał. 4);
5. Kopię Uchwały Zarządu Województwa o przyznaniu beneficjentowi dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w przypadku, gdy uchwała została podjęta;
6. Kopię Umowy (wraz z aneksami) zawartej pomiędzy beneficjentem a wojewodą;
7. Szczegółowa kalkulacja kosztów w ramach ZPORR ( zał. 5) ZMIANA!!!.
III. Beneficjenci ZPORR, którzy wnioskują o zapewnienie dofinansowania realizacji przedsięwzięcia w ramach ZPORR na lata 2007-2008. ZMIANA!!!
Beneficjenci ZPORR, którzy rozpoczęli realizację projektu w ramach ZPORR i chcą otrzymać decyzję o zapewnienie dofinansowania projektu w latach 2007-2008, powinni przedstawić następujące dokumenty:
1. Pismo przewodnie do Ministra Zdrowia z prośbą o współfinansowanie projektu;
2. Poprawnie wypełniony formularz o przyznanie dofinansowania realizacji przedsięwzięcia ( zał. 2);
3. Uzasadnienie, opis i cel projektu ( zał. 3);
4. Kopię standardowego wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - w tym kopię aktualnych tabel E4 i E5 (aktualna prognoza wydatków na bieżący rok budżetowy - w podziale na poszczególne miesiące - oraz na lata 2007-2008 – zał. 4);
5. Kopię Umowy (wraz z aneksami) zawartej pomiędzy beneficjentem a wojewodą.


W dniu 13.03 br. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało, iż decyzja o zapewnieniu dofinansowania realizacji przedsięwzięcia w ramach ZPORR, będzie wydawana jedynie tym podmiotom, które mają podpisane umowy z wojewodą o dofinansowanie projektu.

Wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie. Ostateczny termin składania wniosków do Ministra Zdrowia upływa w dniu 31 sierpnia 2006 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Wnioski należy przesyłać na adres Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
Ewentualne pytania należy kierować pod nr telefonu (0-22) 63-49-541, (0-22) 63-49-267 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zporr@mz.gov.pl.
Procedura przyznawania/zapewnienia środków z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz.11) na rok 2006 na kontrakty wojewódzkie i współfinansowanie programów rozwoju regionalnegoWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-02-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3518 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.