Ogłoszenia 
 

Komunikat po spotkaniu przedstawicieli środowisk medycznych z Ministrem Zdrowia


Komunikat po spotkaniu w dniu 23 maja 2006 r.
przedstawicieli środowisk medycznych z Ministrem Zdrowia


Dnia 23 maja 2006 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie przedstawicieli środowisk medycznych, w trakcie, którego Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia zaprezentowało odpowiedź na postulaty zgłaszane przez partnerów społecznych, dotyczące w szczególności:
1. Podwyższenia wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia Stanowisko Rządu - zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych od dnia 1 października 2006 r. nastąpi 30 % wzrost wynagrodzeń pracowników zakładów w stosunku do stanu na 2005 r.

Komitet Porozumiewawczy - podtrzymuje zgłoszony postulat natychmiastowego wzrostu. Wzrost powinien objąć wszystkich pracowników medycznych bez względu na miejsce i formę zatrudnienia. Nie popiera stanowiska rządu.

OPZZ – akceptuje propozycję Rządu, jeżeli podwyżki będą obowiązywać od 1 października 2006 r.

Forum Związków Zawodowych – akceptuje propozycję Rządu, jeżeli podwyżki będą obowiązywać od 1 października 2006 r.

NSZZ Solidarność - akceptuje propozycję Rządu, jeżeli podwyżki będą obowiązywać najpóźniej od 1 października 2006 r. (niezbędne są gwarancje Prezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów).W pracach Międzyresortowego Zespołu należy zająć się opracowaniem rozwiązań wzrostu wynagrodzeń również dla pracowników niepublicznych zakładów.
2. Stworzenia mechanizmów zapewniających wzrost wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomu gwarantującego ich godny poziom – na wniosek Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. powołany został Międzyresortowy Zespół do Spraw Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia. Zadaniem Zespołu będzie opracowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych dotyczących zasad zatrudniania i wynagradzania w ochronie zdrowia.

Komitet Porozumiewawczy – jest to krok w kierunku realizacji przedstawionego postulatu. Zespół powinien rozpocząć pracę bezzwłocznie zakończyć w jak najkrótszym czasie. Uregulowania opracowane przez Zespół powinny mieć rangę ustawy. Przedstawiciele podmiotów reprezentowanych w Komitecie powinni uczestniczyć w pracach Zespołu (zgoda Ministra Zdrowia).

Członkowie Zespołu Trójstronnego - (OPZZ, NSZZ Solidarność, Forum Związków Zawodowych) – popierają powstanie Zespołu. Dokument opracowany przez Zespół powinien mieć rangę ustawy regulującej kwestie zatrudniania, wynagradzania, awansu zawodowego pracowników ochrony zdrowia.
3. Przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy gwarantującej wzrost publicznych nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB. Minister Zdrowia przedstawił informację o zaakceptowaniu przez Radę Ministrów propozycji odnoszących się do wzrostu wynagrodzeń oraz doprowadzenia w ciągu kolejnych trzech lat publicznych nakładów na ochronę zdrowia do poziomu 4,7 % PKB. Zdaniem Rządu propozycje te stanowią najwyższy możliwy poziom wzrostu nakładów.

Komitet Porozumiewawczy – zaprogramowanie do roku 2009 wzrostu publicznych nakładów na zdrowie do poziomu 4,7 % PKB jest dalekie od oczekiwań, ale zmierza we właściwym kierunku.

Minister Zdrowia zwrócił się do przedstawicieli środowisk medycznych uczestniczących w spotkaniu o zaprzestanie akcji protestacyjnej i podjęcie konstruktywnych działań zmierzających do wypracowania rozwiązań systemowych, których założenia zostały zaprezentowane w trakcie spotkania.
Komitet Porozumiewawczy zwrócił się do Ministra Zdrowia o podjęcie działań na rzecz natychmiastowego zaspokojenia roszczeń środowisk medycznych.
Rząd nie może zagwarantować podwyżek wynagrodzeń w trybie natychmiastowym.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-05-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 9865 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.