Ogłoszenia 
 

Informacja o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom i położnym


Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom i położnym


W dniu 26 sierpnia 2002 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom i położnym. W związku z tym, że Minister Zdrowia zawarł umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie udzielania dopłat do kredytów preferencyjnych, można już ubiegać się o preferencyjny kredyt.

KTO MOŻE UZYSKAĆ PREFERENCYJNY KREDYT?


O przyznanie preferencyjnego kredytu mogą się ubiegać:
• Lekarze
• Lekarze stomatolodzy
• Pielęgniarki
• Położne

WARUNKI UZYSKANIA KREDYTU


Nie każda jednak z osób, o których mowa wyżej będzie mogła otrzymać kredyt na warunkach określonych w ustawie, a więc kredyt z dopłatami z budżetu państwa do oprocentowania i częściowo umarzany.

Preferencyjny kredyt będzie mogła uzyskać osoba, która, według obowiązujących przepisów, nie nabyła uprawnień do świadczeń emerytalnych w dniu zawarcia umowy kredytowej oraz nie korzysta z uprawnień do świadczeń rentowych (nie oznacza to określenia stopnia niepełnosprawności ale otrzymywanie z tego tytułu renty), a dodatkowo jeżeli:
• rozwiązano z nią umowę o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy (czyli publicznego zakładu opieki zdrowotnej), oraz osoba ta podjęła działalność prywatną po dniu 1 stycznia 2000 roku przy czym oba zdarzenia musiały zajść po dniu 1 stycznia 2000 r.
lub
• była zatrudniona w dniu 1 stycznia 2002 roku i złoży pisemne oświadczenie o gotowości rozwiązania umowy o pracę oraz podjęcia prywatnej działalności.

Owa gotowość do rozwiązania umowy o pracę musi być w terminie 3 miesięcy potwierdzona stosownym dokumentem potwierdzającym faktyczne rozwiązanie umowy o pracę w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.
Jeżeli kilka osób, oczywiście spełniających warunki o których mowa wyżej, wykonuje lub zamierza wykonywać zawód w formie grupowej praktyki, kredyt – na zasadach określonych w ustawie - może uzyskać każdy z członków tej praktyki.
Podobna sytuacja ma miejsce w razie prowadzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w formie spółki. Wówczas kredyt preferencyjny będzie mógł uzyskać każdy ze wspólników, udziałowców bądź akcjonariuszy.


PRZEZNACZENIE KREDYTU


Preferencyjny kredyt będzie można przeznaczyć na:
• adaptację pomieszczeń,
• zakup wyposażenia,
• zakup aparatury i sprzętu medycznego,
• zakup środków transportu.

Jeżeli bank udzielający kredytu stwierdzi, że kredyt został wykorzystany w całości bądź w części niezgodnie z przeznaczeniem, (na inne cele niż określone w ustawie i przywołane powyżej) dopłaty do odsetek i częściowe umorzenie kredytu nie będą mogły mieć miejsca. W takim wypadku kredytobiorca będzie musiał spłacić cały kredyt, a więc z również całością odsetek, dodatkowo jeszcze powiększonych o 50% tych odsetek.

WYSOKOŚĆ KREDYTU


Wysokość preferencyjnego kredytu wynosi:
• 70 000 zł – dla lekarza i lekarza stomatologa,
• 40 000 zł – dla pielęgniarki i położnej

ILU PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA MOŻE UZYSKAĆ KREDYT?


Ustawa nie określa limitu osób, którym kredyt może być udzielony. Jednocześnie ustawa stanowi, że minister właściwy ds. zdrowia przekazuje w danym roku budżetowym środki na realizację dopłat do oprocentowania kredytów oraz umorzeń.
Oznacza to, że liczbę wszystkich osób, które uzyskają kredyt wyznaczać będzie wysokość kwoty przekazywanej na dopłaty z budżetu państwa. W oparciu o wysokość kwoty przeznaczonej na dopłaty określona zostanie liczba osób, które mogą otrzymać kredyt.

GDZIE I JAK STARAĆ SIĘ O KREDYT?


Preferencyjnych kredytów będą udzielały:
• Bank Gospodarstwa Krajowego, jako koordynujący cały proces udzielania kredytów
• Inne banki, które zawarły z BGK stosowne umowy określające zasady udzielania kredytu.

Aby uzyskać kredyt podmiot ubiegający się o kredyt będzie musiał złożyć w wybranym banku następujące dokumenty:
• Wniosek o kredyt
• Plan wykorzystania kredytu – biznes plan,
• Informacje o innych kredytach zaciągniętych na prowadzenie prywatnej działalności
• Zaświadczenie o wpisie do rejestru praktyki
lub
• Decyzję wojewody o wpisie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej do rejestru zakładów,
lub
• W przypadku osoby jeszcze pracującej w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oświadczenie o gotowości rozwiązania umowy o pracę w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

NA CZYM POLEGAJĄ PREFERENCJE?


Na dopłatach do oprocentowania kredytów
Na możliwości umorzenia części kredytu

Dopłaty do oprocentowania kredytów


Środki na dopłaty do oprocentowania kredytów przekazywane będą z budżetu państwa.
Kredytobiorca spłaca odsetki w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli przyjmowanych do redyskonta przez Narodowy Bank Polski. Stopa ta jest publikowana przez Narodowy Bank Polski.
Środki na pozostałą część, stanowiącą różnicę między kwotą odsetek określoną w umowie kredytowej a kwotą odsetek spłacanych bankowi przez kredytobiorcę, przekazywane będą z budżetu państwa.

Dodatkowo oprocentowanie udzielonego kredytu nie może przekroczyć 3 punktów procentowych ponad wysokość stopy redyskontowej weksli przyjmowanych do redyskonta przez Narodowy Bank Polski.

Bank umarza 20% kapitału kredytu pod warunkiem:

• terminowej spłaty 80% kapitału kredytu,
• wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem,
oraz
• jeżeli kredytobiorca będący lekarzem prowadzący indywidualną praktykę, przez okres nie krótszy niż 3 lata zatrudniać będzie, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, co najmniej jednego pracownika, jeżeli kredytobiorca wykonuje zawód pielęgniarki wymagane do uzyskania zatrudnienie innego pracownika nie może być mniejsze niż wymiar pół etatu,
lub
• kredytobiorca prowadzący grupową praktykę lub niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, przez okres nie krótszy niż 3 lata zatrudniać będzie pracowników, których łączny czas pracy w przeliczeniu na pełny miesięczny wymiar czasu pracy stanowi równoważnik 1,5,
lub
• kredytobiorca rozpoczyna prywatną działalność w miejscowości o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 10 tys.

Bank Gospodarstwa Krajowego, niezależnie od warunków określonych wyżej, może umorzyć 20% kapitału kredytu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, niezależnych od kredytobiorcy, pod jednym tylko warunkiem, a mianowicie wykorzystaniu kredytu zgodnie z przeznaczeniem.

Spłata kredytu


Preferencyjne kredyty udzielane są na okres pięciu lat z możliwością rocznej karencji w spłacie kredytu. Okresu karencji nie wlicza się do okresu kredytowania.

Wniosek o udzielenie kredytu z dopłatą do oprocentowania można pobrać ze strony http://www.bgk.com.pl/fundusze/inne/lekarze_pielegniarki.jsp

Lista placówek BGK jest dostępna na stonie http://www.bgk.com.pl/serwis/bank/placowki.jspWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2002-12-12
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 14623 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.