Ogłoszenia 
 

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla kandydatów pragnących podjąć naukę w szkołach policealnych w celu uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu medycznego.


Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla kandydatów pragnących podjąć naukę w szkołach policealnych w celu uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu medycznego.


W związku z uzyskanymi przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia informacjami dotyczącymi wprowadzania w błąd osób pragnących podjąć naukę w szkołach policealnych w celu uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu medycznego, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje:
1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 300) przez wykształcenie średnie medyczne należy rozumieć tytuł zawodowy nadawany absolwentom publicznych szkół medycznych i niepublicznych szkół medycznych o uprawnieniach szkół publicznych. W związku z powyższym informujemy, iż tylko ukończenie ww. szkół i otrzymanie dyplomu uzyskania tytułu zawodowego umożliwia uzyskanie wykształcenia dającego uprawnienia do uzyskania zatrudnienia w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
2. Wykaz zawodów medycznych właściwych dla Ministra Zdrowia określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860).
Przedmiotowe rozporządzenie określa także okres kształcenia, typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie. W związku z powyższym informujemy, iż ukończenie kształcenia w zawodach medycznych, zgodnych z nazwą zawodu wymienioną w ww. rozporządzeniu daje prawo do zatrudnienia w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego proponuje, aby osoby pragnące uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodów medycznych określonych w Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego (załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860), przed podjęciem nauki w danej szkole sprawdziły czy szkoła niepubliczna posiada uprawnienia szkoły publicznej w danym zawodzie medycznym, ujętym w ww. klasyfikacji. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) nadzór pedagogiczny zarówno nad policealnymi szkołami publicznymi jak i niepublicznymi sprawuje kurator oświaty. W celu uzyskania informacji, czy dana szkoła niepubliczna posiada uprawnienia szkoły publicznej do prowadzenia kształcenia w danym zawodzie należy skontaktować
się z kuratorium oświaty właściwym ze względu na miejsce, w którym znajduje się szkoła.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-07-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 10528 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.