Ogłoszenia 
 

Opinia w sprawie art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń


W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi związanymi z treścią art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń, zwanej dalej „ustawą”, Ministerstwo Zdrowia przedstawia następujące wyjaśnienia.

Przedmiotem niniejszej opinii jest art. 5 ust. 10 ustawy w brzmieniu:
„10. Wzrost wynagrodzenia pokrywany ze środków finansowych uzyskanych zgodnie z art. 3 ust. 1, nie może być, w stosunku rocznym, wyższy niż 40 % przeciętnego wynagrodzenia danej osoby w ostatnim kwartale poprzedzającym wejście w życie ustawy.”.
Zdaniem Ministerstwa Zdrowia 40 % przeciętnego wynagrodzenia danej osoby w ostatnim kwartale poprzedzającym wejście w życie ustawy, o którym mowa w art. 5 ust. 10 ustawy, jest maksymalną kwotą, jaką uprawniona osoba, spełniająca kryteria określone w art. 2 pkt 5 ustawy, może na podstawie przepisów tej ustawy uzyskać.

Użyte w przedmiotowym przepisie wyrazy „w stosunku rocznym” stanowią dodatkowe doprecyzowanie sposobu dokonywania wzrostu wynagrodzenia, tak aby świadczeniodawca miał możliwość elastycznego dokonywania podwyżek wynagrodzeń. Dzięki takiemu sformułowaniu świadczeniodawca będzie mógł zrealizować podwyżkę na maksymalnym pułapie już w 2006 r., zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a lub od 2007 r. – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy. W ten sposób świadczeniodawca będzie mógł zaspokoić potrzeby uprawnionych pracowników już na samym początku wykonywania przepisów ustawy, zapobiegając niekorzystnym zjawiskom, takim jak np. groźby wypowiedzenia umów o pracę.
Zwrot „w stosunku rocznym” umożliwia także takie moderowanie środkami uzyskanymi na podstawie ustawy, aby np.: w 2006 r. danemu pracownikowi podwyższyć wynagrodzenie o np.: 10% a następnie w roku 2007 r. o np.: 20%, tak by nie przekroczyć 40% przeciętnego wynagrodzenia danej osoby w ostatnim kwartale poprzedzającym wejście w życie ustawy.
Kolejnym argumentem przemawiającym za powyższą tezą jest to, że omawiany art. 5 ust. 10 ustawy nie odnosi się do poszczególnych okresów wymienionych w art. 5 ust. 1, ale do „wzrostu wynagrodzeń” jako całości, czyli sumy działań określonych w art. 5 ust. 1, co wynika z zawartego w art. 5 ust. 10 bezpośredniego odesłania do art. 3 ust. 1 ustawy. Należy z tego wnosić, co jednoznacznie wynika z wykładni literalnej, że wspomniane 40 % przeciętnego wynagrodzenia danej osoby w ostatnim kwartale poprzedzającym wejście w życie ustawy stanowi maksymalny pułap podwyżki możliwej do uzyskania w oparciu o całość przepisów ustawy.

Dodatkowo należy wskazać uzasadnienie do poselskiego projektu ustawy (druk sejmowy 673), które stanowi: „Pulę przekazanych przez Fundusz środków, świadczeniodawca będzie musiał w całości przeznaczyć na wzrost wynagrodzeń w ostatnim kwartale 2006 r. i w 2007 r., kierując się w tym zakresie zasadami wynagradzania obowiązującymi u danego świadczeniodawcy, wynikającymi w szczególności z układu zbiorowego pracy oraz regulaminu wynagradzania.”. Tak więc również reguły wykładni historycznej wskazują jednoznacznie, że celem ustawy było potraktowanie „wzrostu wynagrodzeń” jako działania obejmującego rok 2006 i 2007, lecz którego skutek finansowy jest liczony bez podziału na poszczególne lata.

Należy podkreślić, że w żadnym wypadku intencją ustawodawcy nie było wprowadzenie rozwiązania polegającego na wprowadzeniu dwóch maksymalnych pułapów wzrostu wynagrodzeń, oddzielnie w 2006 i 2007 r.

Komunikat w sprawie wszczęcia postępowania o unieważnienie zarządzenia Nr 52/2006 Prezesa NFZWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-09-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 35115 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.