Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie wykorzystania środków uzyskanych w wyniku zwiększenia pożyczki


Komunikat w sprawie wykorzystania środków
uzyskanych w wyniku zwiększenia pożyczki na podstawie
art. 35b ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji
publicznych zakładów opieki zdrowotnej


Zgodnie z art. 35b ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 78, poz. 684 z późn. zm.) środki uzyskane w wyniku zwiększenia pożyczki, o którym mowa w ust. 1 tego artykułu przeznacza się na zaspokojenie następujących zobowiązań:

1) w pierwszej kolejności – spłatę należności głównych i odsetek za zwłokę z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez zakład w związku z zaspokojeniem przez zakład, po wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, należności głównych z tytułu indywidualnych roszczeń pracowników wynikających z tzw. „ustawy 203”,

2) spłatę należności głównych i odsetek za zwłokę z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, o których mowa w art. 7 ustawy, z wyłączeniem innych niż odsetki za zwłokę kwot, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7,

3) spłatę należności z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych objętych ugodą restrukturyzacyjną w zakresie określonym w art. 13 ust. 1 pkt. 2 i 3, z wyłączeniem odsetek za zwłokę oraz kwot, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7.


Z brzmienia tego przepisu wynika, że ze środków z pożyczki, w pierwszej kolejności muszą być spłacone należności główne i odsetki z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe w części finansowanej przez płatnika składek oraz składki na ubezpieczenie wypadkowe od wypłaconych przez zakład, po wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, należności głównych z tytułu indywidualnych roszczeń pracowników wynikających z tzw. „ustawy 203. Są to zobowiązania publicznoprawne, które wynikają z deklaracji rozliczeniowych wystawionych po dniu 31 grudnia 2004 r. Możliwość spłaty tych zobowiązań stanowi wyjątek od zasady, iż restrukturyzacji i spłacie ze środków z pożyczki podlegają zobowiązania znane na dzień 31 grudnia 2004 r. i powstałe w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Za znane na dzień 31 grudnia 2004 r. zobowiązanie płatnika składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uznać należy zobowiązania wynikające ze złożonych do tego dnia deklaracji rozliczeniowych.

Jeżeli zakład nie posiada zobowiązań, o których mowa wyżej lub po ich spłacie pozostaną środki ze zwiększenia pożyczki, ze środków z pożyczki mogą być regulowane zobowiązania wskazane w pkt 2 i 3. W zakresie zobowiązań publicznoprawnych są to: składki na ubezpieczenie rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego, ubezpieczenie chorobowe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz płatnika składek a także składka na ubezpieczenie zdrowotne. Te zobowiązania muszą jednakże spełniać warunek określony w art. 4 tejże ustawy, tj. muszą to być zobowiązania znane na dzień 31 grudnia 2004 r. i powstałe w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Oznacza to, że nie podlegają spłacie ze środków uzyskanych w wyniku zwiększenia pożyczki, składki na ubezpieczenie rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego, ubezpieczenie chorobowe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz płatnika składek (z wyjątkiem wskazanym w pkt. 1), jeżeli deklaracje rozliczeniowe wystawiono w 2005 r.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-09-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 10574 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.