Ogłoszenia 
 

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zmiany definicji działalności gospodarczej


Komunikat Ministra Zdrowia
w sprawie zmiany definicji działalności gospodarczej.W dniu 1 stycznia 2007 r. weszła w życie zmieniona definicja pozarolniczej działalności gospodarczej, wprowadzona ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588).
Stosownie do przepisu art. 5b ust. 1 powyższej ustawy:
Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi między innymi kwestii czy osoby wykonujące zawody medyczne na rzecz np. szpitali w formie jednoosobowej działalności gospodarczej nie utracą statusu przedsiębiorcy Minister Zdrowia wystąpił do Ministra Finansów z prośbą o interpretację wprowadzanych regulacji.

Zgodnie z otrzymanym z Ministerstwa Finansów stanowiskiem w tej sprawie, zmiana w zakresie definicji działalności gospodarczej nie odbiera osobom wykonującym zawody medyczne, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, możliwości świadczenia w ramach tej działalności na podstawie zawartych kontraktów, usług na rzecz szpitali. Osoby te, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, nie utracą statusu przedsiębiorcy tylko dlatego, że w ramach kontraktu realizują usługi na rzecz szpitali.

Uzasadniając przedmiotowe stanowisko, Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę na art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), który przewiduje solidarną odpowiedzialność udzielającego zamówienie i przyjmującego zamówienie za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia. Również przy takim brzmieniu przepisu ustawowego, Ministerstwo Finansów jednoznacznie opowiedziało się za przyjęciem wykładni, zgodnie z którą lekarz oraz pielęgniarka świadczący usługi na rzecz szpitala w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie zawartego kontraktu, nie utracą statusu przedsiębiorcy, w związku z nową definicją działalności gospodarczej.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-01-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8359 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.