Ogłoszenia 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych


Dz.U.07.97.647

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 maja 2007r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych


Na podstawie art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 213, poz. 2167) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1:
a) w pkt 9 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„wskaźnik dotyczący recepty, przyjmujący wartość:”,
b) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:
„12a) wskaźnik dotyczący leku, przyjmujący wartość:
a) 1 - w przypadku gdy przy leku występuje adnotacja "nie zamieniać" lub "NZ",
b) 0 - w przypadkach innych niż wymienione w lit. a;”,
c) po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:
„17a) datę realizacji recepty od dnia;”;
2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Dla recept wystawionych przed dniem 1 lipca 2007 r. apteka gromadzi i przekazuje informacje zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie §1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154 , Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 169, poz. 1411, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-05-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 15768 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.