Ogłoszenia 
 

Informacja o kończeniu postępowania restrukturyzacyjnego


W związku ze zbliżającymi się terminami do zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego uprzejmie przypominamy, iż zakład opieki zdrowotnej biorący udział w procesie restrukturyzacji finansowej w terminie 24 miesięcy od dnia wydania decyzji o warunkach restrukturyzacji powinien przedłożyć organowi restrukturyzacyjnemu:

1. Oświadczenia o:
zrealizowaniu ugody zawartej z wierzycielami wierzytelności cywilnoprawnych w zakresie określonym w art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz dokonaniu spłaty wierzytelności, o których mowa w art. 13 ust. 2 (o ile jest prowadzone postępowanie w sprawie restrukturyzacji zobowiązań cywilnoprawnych);
oraz o zaspokojeniu roszczeń pracowników wynikających z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw lub o wykonaniu ugód, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w zakresie określonym w art. 17 ust. 2 pkt 1,
w przypadku gdy indywidualne roszczenia pracowników wynikające z tzw. „ustawy 203” podlegają spłacie, spłaty tej dokonuje się do dnia wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji.

2. Zaświadczenia o:
nieposiadaniu zaległości z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (zaświadczenie od ZUS);
nieposiadaniu zaległości z tytułu zobowiązań publicznoprawnych powstałych przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz po dniu 31 grudnia 2004 r. (zaświadczenia od ZUS, PFRON, Urzędu Skarbowego, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),

- warunek o nieposiadaniu zaległości z tytułu zobowiązań publicznoprawnych uznaje się za spełniony, jeżeli zobowiązania te wraz z odsetkami za zwłokę, nieobjęte postępowaniem restrukturyzacyjnym (powstałe przed 1 stycznia 1999 r. lub po 31 grudnia 2004 r.), zostaną przed dniem wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji rozłożone na raty albo terminy ich zapłaty zostaną odroczone na zasadach określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych zobowiązań.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-06-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4058 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.