Ogłoszenia 
 

Komunikat po spotkaniu Ministra Zdrowia z przedstawicielami związków zawodowych oraz samorządów zawodowych działających w ochronie zdrowia


Komunikat
po spotkaniu Ministra Zdrowia z przedstawicielami związków zawodowych oraz samorządów zawodowych działających
w ochronie zdrowia
w dniu 10 lipca 2007 r.W dniu 10 lipca 2007 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy ulicy Limanowskiego 23 w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Ministra Zdrowia z przedstawicielami organizacji związkowych i samorządów zawodowych działających w ochronie zdrowia.
W trakcie spotkania przyjęto następujące ustalenia:
1) Rząd zobowiązuje się skierować pilnie do Parlamentu projektu nowelizacji ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń, tak aby mógł być rozpatrzony na pierwszym posiedzeniu Sejmu po przerwie wakacyjnej.
Jednocześnie Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz poseł na Sejm RP został zobowiązany do zgłoszenia podczas pierwszego czytania projektu ustawy poprawki przedłożonej w trakcie dzisiejszego spotkania przez Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Projekt gwarantuje:
utrzymanie przekazywania przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków finansowych świadczeniodawcom na finansowanie wzrostu wynagrodzeń, który miał miejsce w 2007 r. na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r.;
zobowiązanie pracodawców do włączenia podwyżek do wynagrodzenia zasadniczego, pod warunkiem, że ogólna kwota przeznaczona na wzrost wynagrodzeń z pochodnymi nie przekroczy kwoty uzyskanej od NFZ a przeznaczonej na wynagrodzenia;
wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego sukcesywny wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Rozwiązanie znajdzie zastosowanie od dnia wejścia w życie ustawy w każdym przypadku wzrostu kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy, o ile nowa umowa i umowa poprzednia będą dotyczyć tego samego rodzaju lub zakresu świadczeń opieki zdrowotnej;
wyrównanie dysproporcji w wynagrodzeniu – w stosunku do osób zatrudnionych w szpitalach utworzonych przez gminy i powiaty oraz u świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.
2) Rząd gwarantuje zapewnienie w projekcie ustawy budżetowej środków finansowych umożliwiających podwyższenie o 30% wynagrodzeń lekarzy stażystów i rezydentów oraz zwiększenie liczby miejsc rezydenckich.
3) Minister Zdrowia wystąpi do Ministra Finansów o zapewnienie w projekcie ustawy budżetowej środków finansowych umożliwiających podwyższenie wynagrodzeń pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa.
4) Po przeprowadzeniu analizy prawnej możliwości zawarcia układu zbiorowego pracy w ochronie zdrowia zgodnie z wnioskiem złożonym przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy strona rządowa przedstawiła stanowisko, zgodnie z którym w obecnie obowiązującym stanie prawnym jego zawarcie nie jest możliwe. Minister Pracy i Polityki Społecznej zobowiązuje się do przygotowania propozycji zmian legislacyjnych umożliwiających zawarcie układu zbiorowego pracy lub równoważnego porozumienia, umożliwiającego określenie zasad i terminów realizacji postulatów OZZL w zgodzie z Konstytucją RP, Europejską Kartą Społeczną oraz konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy.


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-07-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6733 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.