Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie w sprawie rozpoczęcia procedury przyznawania dotacji celowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych


Warszawa 14 września 2007 r.OGŁOSZENIE

Ministerstwo Zdrowia


informuje o rozpoczęciu procedury przyznawania dotacji celowych, na które zaplanowano publiczne środki finansowe w wysokości 1 071 758 złotych dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeń i fundacji, na realizację zadań zawartych w Zadaniach publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2007 roku - II edycja.

Na podstawie art. 131 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104) oraz art.5 ust.1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku, Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organy administracji publicznej mogą wspierać lub powierzać jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych realizację zadań publicznych.
W 2007 roku współpraca Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi, obejmuje następujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych:

1. Program edukacyjny w zakresie zasad i norm prawidłowego odżywiania się (i żywienia) mający na celu kształtowanie zachowań korzystnych dla zdrowia fizycznego i psychicznego, w szczególności adresowany do dzieci i młodzieży.
Kwota zaplanowana na zadanie – 200 000 złotych.

2. Program edukacyjny dotyczący transplantacji narządów (i tkanek) mający na celu zwiększenie akceptacji społecznej dla tej metody leczenia.
Kwota zaplanowana na zadanie – 500 000,- złotych.

3. Program wsparcia i pomocy psychologicznej w łagodzeniu stresu spowodowanego niepełnosprawnością osób przewlekle chorych, mający na celu poprawę ich funkcjonowania psychospołecznego.
Kwota zaplanowana na zadanie –300 000 złotych.

4. Program edukacyjno-profilaktyczny poświęcony problematyce zapobiegania samobójstwom, skierowany do pracowników instytucji szkolnych i wychowawczych.
Kwota zaplanowana na zadanie – 71 758 złotych.

Warunki zgłaszania ofert:
1. zapewnienie pokrycia przez oferenta co najmniej 10% kosztów realizacji zgłoszonego zadania;
2. zapewnienie specjalistycznej kadry niezbędnej do realizacji zadania;
3. zapewnienie odpowiednich warunków niezbędnych do realizacji (warunki lokalowe, opiekunowie wyposażenie, itp.);
4. przedstawienie co najmniej 2 rekomendacji potwierdzających dotychczasowe osiągnięcia w zakresie problematyki związanej z treścią zadania oraz zdolność do jego realizacji (w przypadku programów dotyczących honorowego krwiodawstwa - posiadanie referencji co najmniej 2 regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa);
5. regionalny lub krajowy zasięg działania propozycji realizacji zadania;
6. w przypadku propozycji wydawniczych ujętych w propozycji zadania obowiązuje:
- wpis w statucie organizacji dotyczący prawa do prowadzenia działalności wydawniczej,
- zagwarantowanie bezpłatnego rozdawnictwa materiałów – dofinansowywanych z dotacji MZ - na potrzeby ich adresatów,
- zapewnienie wysokiej jakości merytorycznej publikowanych materiałów.

Preferencje uzyskują oferty tych organizacji, które:
1. mają doświadczenia w realizacji zadań będących przedmiotem oferty;
2. wykonują zadania przy współudziale wolontariuszy;
3. przedłożą uszczegółowiony program działań, jego preliminarz oraz informacje o osobach realizujących program wraz z podaniem ich kwalifikacji;
4. przedstawią narzędzie/a ewaluacji pozwalające określić wymierne rezultaty realizacji zadania, szczególnie w części dotyczącej szkoleń;
5. wprowadzają nowatorskie rozwiązania do realizacji zadania i uwzględniają przekaz najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej;
6. przedstawią zadania o charakterze ciągłym (nie doraźnym).

Informacje dodatkowe:
1. dotacja nie będzie przyznawana na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, które, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, powinny być finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia;.
2. dotacja nie będzie przyznawana na działalność inwestycyjną, remontową, zakup sprzętu medycznego, itp.;
3. wybór form i sposobów realizacji zadania należy do oferenta, pod warunkiem ich dostosowania do możliwości osób szkolonych czy podopiecznych;
4. z dotacji nie finansuje się szkoleń (czy doszkalania) profesjonalistów;
5. wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata (zgodnie z art.145 ust.6 ustawy o finansach publicznych).

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia informuje, że na realizację zadań publicznych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2006 roku przeznaczono dotacje w łącznej kwocie 4 744 881,60 zł. Zadania te ujęto w czterech następujących blokach
tematycznych:
I. Edukacja w zakresie problematyki niepełnosprawności oraz kształtowanie umiejętności udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym:
Kwota dotacji – 1.292.339,80 zł.
II. Prowadzenie różnych form działań, mających na celu nabywanie, podtrzymanie i rozwijanie umiejętności zwiększających szansę lepszego funkcjonowania psychospołecznego, w szczególności osób niepełnosprawnych:
Kwota dotacji – 1.849.295 zł.
III. Działalność wydawnicza o charakterze informacyjnym i edukacyjnym z zakresu wybranych problemów zdrowia, promocji zdrowia, działań profilaktycznych – adresowana do grup społecznych lub całego społeczeństwa:
Kwota dotacji – 403.246,80 zł.
IV. Promocja honorowego krwiodawstwa:
Kwota dotacji – 1.200.000 zł.

Zainteresowane podmioty powinny przygotować ofertę (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207) wraz z wymaganymi załącznikami.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty ogłoszenia, tj. do dnia 19 października 2007 roku, na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Zdrowia Publicznego
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Organizacje pozarządowe – konkurs ofert”

Termin i miejsce otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w dniu 23 października 2007 r. w gmachu Ministerstwa Zdrowia, Warszawa, ul. Długa 38/40.
Organizacje, które zamierzają uczestniczyć w procedurze ustalania ważności ofert powinny zawiadomić o tym fakcie Departament Zdrowia Publicznego nie później, niż do dnia 19 października 2007 r.Wzór sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego


Załączniki do dokumentu : 5685_ogloszenie_2006.doc 5685_ogloszenie_2006.pdf


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-09-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5534 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.