Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie o przetargu


24.09.2007 Ogłoszenie o wyniku postępowaniaWarszawa 21.09.2007OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Minister Zdrowia ogłasza przetarg w trybie art. 701 Kodeksu cywilnego dotyczący wyboru realizatorów usług badawczych z zakresu medycyny pracy.

Przedmiot zamówienia:
Propozycje tematów usług badawczych z zakresu medycyny pracy, których realizacja możliwa będzie w 2007 roku. Priorytety Ministra Zdrowia (załącznik nr 1).

Wykonawcami mogą być:
1. Jednostki badawczo-rozwojowe prowadzące działalność w dziedzinie medycyny pracy.
2. Jednostki organizacyjne uczelni medycznych prowadzące działalność w dziedzinie medycyny pracy.

Termin wykonania zamówienia:
60 dni od dnia wyboru oferty.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1. w zakresie merytorycznym - Pan Michał Sobolewski, tel. nr 53-00-310,
2. w sprawach dotyczących procedury postępowania przetargowego – Pani Beata Zmysłowska, tel. nr 53-00-394.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Miodowa 15 lub przesłać na adres; Ministerstwo Zdrowia, Departament Zdrowia Publicznego, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2007 O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: „Propozycje usług badawczych z zakresu medycyny pracy do realizacji w 2007 r.”.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Długa 38/40 pokój nr 17 w dniu 1.10.2007 r. o godz. 11.00.
2. Na realizację ww. zadań Minister Zdrowia zamierza przeznaczyć środki finansowe w wysokości 349.000,00 zł.

Wykaz załączników do niniejszego ogłoszenia:
1. Priorytety Ministra Zdrowia ( załącznik nr 1).
2. Dokumenty, jakich żąda Zamawiający ( załącznik nr 2).
3. Kryteria oceny ofert ( załącznik nr 3).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-09-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5795 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.