Ogłoszenia 
 

Informacja w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej


Informacja w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku
o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.


W dniu 13 września 2007 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego, na którym omówiono kwestie dotyczące obsługi pożyczek udzielanych na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 158, poz. 1104).
W wyniku ww. spotkania oraz pisemnych ustaleń przyjęto następujące założenia:

1) jako kredyt obrotowy, o którym mowa w art. 35ba ust. 5 pkt 4 i 5, należy rozumieć kredyt przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością zakładu opieki zdrowotnej innych niż potrzeby inwestycyjne niezależnie od okresu, na jaki została zawarta umowa kredytowa; oznacza to w praktyce, że jeżeli kredyt obrotowy zaciągnięto na kwotę 3 mln. zł., z czego za 1 mln. zł. zakupiono sprzęt medyczny, a 2 mln. zł. przeznaczono na zobowiązania, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2004 r., to ze środków uzyskanych ze zwiększenia pożyczki można uregulować spłatę 2 mln. zł. kredytu obrotowego (z wyłączeniem odsetek);
2) kredyt obrotowy lub pożyczka udzielona przez podmiot, który utworzył zakład, o których mowa w art. 35 ba ust. 5 pkt 4 i 5, mogą być zaciągnięte od dnia 1 stycznia 1999 roku do dnia złożenia wniosku o zwiększenie kwoty pożyczki (zmianę umowy pożyczki);
3) art. 35ba ust. 5 pkt 5 umożliwia przeznaczenie środków uzyskanych ze zwiększenia kwoty pożyczki na podstawie nowelizacji z dnia 24 sierpnia 2007 r. na spłatę kredytu obrotowego lub pożyczki udzielonej przez podmiot, który utworzył zakład, z wyłączeniem odsetek, w części, która została przeznaczona na uregulowanie zobowiązań, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2005 r.; oznacza to, że jeżeli przed 31 grudnia 2004 r. zakład zaciągnął kredyt bankowy (nie tylko obrotowy) albo uzyskał pożyczkę udzieloną przez podmiot, który utworzył zakład (w tym przypadku zobowiązania te są zobowiązaniami cywilnoprawnymi, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r.), a następnie - po dniu 31 grudnia 2004 r. zaciągnął kredyt obrotowy lub uzyskał pożyczkę udzieloną przez podmiot, który utworzył zakład i z tego „drugiego kredytu obrotowego” lub „drugiej pożyczki” spłacił zobowiązanie cywilnoprawne z tytułu „pierwszego kredytu” lub „pierwszej pożyczki”, to środki ze zwiększenia kwoty pożyczki uzyskane na podstawie nowelizacji z dnia 24 sierpnia 2007 r. mogą być przeznaczone na spłatę „drugiego kredytu obrotowego” lub „drugiej pożyczki”; w związku z czym jeżeli „pierwszy kredyt „ lub „pierwsza pożyczka” zostały zaciągnięte po 31 grudnia 2004 r. , to wykorzystanie środków ze zwiększenia pożyczki na spłatę „drugiego kredytu” lub „drugiej pożyczki” jest niezgodne z art. 35ba ust. 5 pkt 5;
4) na podstawie omawianej nowelizacji nie jest możliwe refinansowanie wcześniej poniesionych nakładów;
5) BGK rozpatrując przeznaczenie kredytów, które mają być spłacane środkami uzyskanymi ze zwiększenia, opiera się na oświadczeniach Pożyczkobiorcy;
6) klauzula ostateczności może być nadana w formie oświadczenia organu restrukturyzacyjnego;
7) do wyliczenia zwiększenia kwoty pożyczki zgodnie z art. 35 ba ust. 3 ustawy należy przyjąć przeciętne roczne zatrudnienie w zakładzie rozumiane jako liczba zatrudnionych pracowników, a nie liczba etatów;
8) jako zabezpieczenie kwoty uzyskanej na mocy art. 35 ba ustawy wystarczy jedno z zabezpieczeń określonych w art. 35 ba ust. 1 pkt 4 ustawy, w dotychczasowej praktyce przyjęto zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wystawionego przez zakład;
9) ze zwiększenia kwoty pożyczki na mocy art. 35 ba ustawy skorzystać mogą zakłady, które posiadają ostateczną decyzję o warunkach restrukturyzacji najpóźniej w dniu złożenia wniosku o pożyczkę, w związku, z czym taki warunek spełniają także zakłady, które posiadają decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego na dzień wejścia w życie ustawy nowelizującej z dnia 24 sierpnia 2007 r. (1 września 2007 r.) oraz te, które taką decyzję uzyskają po dniu wejścia w życie ustawy (tj. po dniu 1 września 2007 r.) a przed upływem terminu do złożenia wniosku o pożyczkę;
10) w kwestii umorzenia zwiększenia kwoty pożyczki uzyskanej na podstawie ustawy nowelizującej z dnia 24 sierpnia 2007 r. możliwe są 3 przypadki:
a) jeżeli zakład do dnia 1 września 2007 r. nie korzystał jeszcze z żadnej formy umorzenia - to kwotę zwiększenia pożyczki sumuję się z kwotą dotychczas uzyskanej pożyczki i zakład podejmuje decyzję czy korzysta z możliwości umorzenia, o którym mowa w art. 35 ust. 10a czy też korzysta z możliwości umorzenia, o którym mowa w art. 35 ust. 10b w związku z ust. 10h ustawy,
b) jeżeli zakład do dnia 1 września 2007 r. skorzystał z którejkolwiek formy umorzenia (na podstawie art. 35 ust. 10 albo ust. 10a albo ust. 10b) – to zgodnie z art. 35ba ust. 8 ustawy jeżeli zakład ten spłaci 30% należności głównej z tytułu zwiększenia pożyczki uzyskanego na podstawie ustawy nowelizującej z dnia 24 sierpnia 2007 r. wraz z odsetkami, w okresie 5 lat od dnia wydania decyzji o warunkach restrukturyzacji, umorzone zostanie mu pozostała część środków z tytułu zwiększenia pożyczki uzyskanego na podstawie ustawy nowelizującej z dnia 24 sierpnia 2007 r.,
c) jeżeli zakład po dniu 1 września 2007 r. zrzekł się roszczeń z tytułu tzw. „ustawy 203” w sposób, o którym mowa w art. 35 ust. 10d (czyli zakład dokonał już wyboru co do możliwej formy umorzenia) ale jeszcze nie umorzono mu pozostałej do spłaty kwoty pożyczki – to zgodnie z art. 35 ust. 10c w związku z ust. 10h zakład ten korzysta z możliwości umorzenia części albo całości kwoty pożyczki i zwiększenia, o którym mowa w art. 35b ust. 3 lub art. 35ba ust. 3, do wysokości zrzeczonych się przez ten zakład roszczeń z tytułu tzw. „ustawy 203”;
11) należności główne i odsetki za zwłokę z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez zakład, powstałe po wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego od wypłaconych wynagrodzeń, o których mowa w art. 35 ba, ust. 5 pkt. 6 ustawy, aby mogły być spłacone środkami uzyskanymi na podstawie nowelizacji ustawy, powinny być wymagalne na dzień wypłaty środków z tytułu zwiększenia kwoty pożyczki.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-09-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8955 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.