Ogłoszenia 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”


Rozstrzygnięcie konkursuz dnia 13 października 2007r.
OGŁOSZENIE


Na podstawie uchwały Nr 29/2007 Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”

Cele Strategiczne Programu:
opracowanie rodziny polskich protez serca, w tym z całkowicie implantowalną, permanentną protezą serca, jako elementem finalnym;
rozwój klinicznego stosowania polskich protez serca w leczeniu pacjentów z krytyczną niewydolnością serca;
stworzenie wysokospecjalistycznej platformy naukowo-technologicznej, w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych w zakresie protez serca.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadań wdrożeniowych w ramach przedsięwzięcia P05 Programu, pod nazwą „Utworzenie wysoko specjalistycznej platformy naukowo-technologicznej, w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych w zakresie protez serca”.

Czas realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia P-05: 2007 - 2011

Zadanie 1:
Utworzenie sieci ośrodków naukowo – badawczych dla potrzeb realizacji badań nad konstrukcjami i stosowaniem protez serca.

Celem zadania
będącego przedmiotem konkursu jest integracja placówek naukowo badawczych współpracujących nad opracowaniem technologii oraz konstrukcji protez serca.

Zakres zadania obejmuje:
1. Utworzenie zintegrowanej sieci współpracujących placówek badawczych.
2. Wdrożenie formy systematycznej wymiany informacji.
3. Uruchomienie cyklicznych warsztatów - konferencji dedykowanych prezentacji uzyskanych wyników badawczych i określenie strategii dalszego rozwoju badań.
4. Stymulacja wspólnego programu rozwoju kadr naukowych związanego z dziedziną programu.
5. Wymiana informacji pomiędzy światem techniki i medycyną w dziedzinie protez serca.

Zadanie 2:
Utworzenie na terenie kraju sieci kardiochirurgicznych ośrodków klinicznych dla realizacji programu wykorzystania protez serca w leczeniu krytycznej i przewlekłej niewydolności serca.

Celem zadania
będącego przedmiotem konkursu jest integracja placówek klinicznych współpracujących w dziedzinie wykorzystania klinicznego mechanicznego wspomagania serca w leczeniu krytycznej niewydolności serca.

Zakres zadania obejmuje:
1. Utworzenie zintegrowanej sieci współpracujących ośrodków klinicznych.
2. Wdrożenie formy systematycznej wymiany informacji pomiędzy współpracującymi ośrodkami.
3. Uruchomienie cyklicznych warsztatów - konferencji dedykowanych prezentacji uzyskanych wyników.
4. Stymulacja wspólnego programu rozwoju kadr naukowych związanych z stosowaniem nowoczesnych metod, w tym mechanicznego wspomagania serca, w leczeniu niewydolności serca.
5. Integracja różnych dziedzin medycyny wokół zagadnień związanych z opracowaniem i badaniami nad stosowaniem klinicznym protez serca.
6. Wymiana informacji pomiędzy medycyną i światem techniki w dziedzinie protez serca.

Zadanie 3:
Utworzenie bazy danych aplikacji klinicznych i monitorowanie rezultatów leczenia protezami serca.

Celem zadania
będącego przedmiotem konkursu jest rozwój bazy danych dotyczącej klinicznego stosowania protez serca oraz zintegrowanie tej bazy z bazą światową.

Zakres zadania obejmuje:
1. Budowa wszechstronnej bazy aplikacji klinicznych systemu wspomagania serca w Polsce.
2. 1. Gromadzenie i aktualizacja danych klinicznych.
3. Analiza i opracowania statystyczne oraz upowszechnianie informacji na temat zakresu wykorzystania systemu wspomagania serca w Polsce i rezultatów jego stosowania.

Zadanie 4:
Integracja zaplecza technologicznego w procesie wytwarzania protez serca z wykorzystaniem osiągnięć w dziedzinie zaawansowanych technologii inżynierii materiałowej i inżynierii powierzchni.

Celem zadania
będącego przedmiotem konkursu jest integracja zaplecza wysokospecjalistycznych technologii dla stworzenia możliwości produkcji protez serca w Polsce.

Zakres zadania obejmuje:
1. Analiza możliwości wdrażania i uruchamiania w Polsce zaawansowanych technologii, w tym opracowanych w programie i niezbędnych dla produkcji protez serca.
2. Utworzenie wysoko wyspecjalizowanego zaplecza technologicznego do wytwarzania protez serca wszystkich rodzajów.
3. Organizacja systemu wymiany informacji i integracji zaplecza technologicznego z obszarem badawczym – warsztaty technologiczne.

Rezultatem przedsięwzięcia P05 powinna być interdyscyplinarna sieć naukowo badawcza, działająca w dziedzinie badań nad wykorzystaniem nowych technologii w konstrukcji protez serca i ich stosowaniem klinicznym oraz integracja wysoko specjalistycznego zaplecza technologicznego do wytwarzania protez serca wszystkich rodzajów.

Do konkursu mogą przystąpić instytucje naukowo-badawcze działające na terenie kraju.

Projekt powinien mieć charakter wieloośrodkowy i ogólnopolski.


Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:
1. Oświadczenie Kierownika Jednostki o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
2. Informację o Jednostce sporządzoną według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
załącznik 1 → w formacie *rtf
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, statut jednostki oraz wyciąg z rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
4. Projekt realizacji zadania sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.
załącznik 2 → w formacie *rtf
5. Informację o prowadzonej działalności, w szczególności wielkość i strukturę zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem konkursu; udokumentowaną informację o dotychczasowej, interdyscyplinarnej współpracy naukowo-badawczo-wdrożeniowej, dotyczącej konstrukcji, wdrażania do produkcji oraz wdrażania do stosowania klinicznego protez serca.
6. Odrębnie opracowane harmonogramy na poszczególne lata realizacji zadania począwszy od roku 2007, zawierające skrótowy opis celów i podstawowych etapów realizacji zadania, korespondujące z informacjami przedstawionymi przez oferenta w Planie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załączniki nr 3-7 do ogłoszenia.
załączniki 3-7 → w formacie *rtf
7. Odrębnie przygotowane zestawienie kosztów realizacji zadania w poszczególnych latach budżetowych.
8. Informację o prognozowanych środkach przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem, a pochodzących z innych źródeł niż środki programu.
9. Listy intencyjne potencjalnych partnerów oferenta, przystąpienia do organizowanej sieci współpracy naukowo-badawczych placówek krajowych, ewentualnie zagranicznych.

Uwaga:
Oferty muszą uwzględniać wymagania przedstawione w uchwale Nr 29/2007 Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Udokumentowana współpraca interdyscyplinarna, łącząca obszary badań technicznych i medycznych w dziedzinie technologii, konstrukcji i stosowania klinicznego protez serca.
2. Dysponowanie możliwością obsługi finansowo-księgowej oraz informatycznej realizacji zadania.
3. Doświadczenie w zakresie prowadzenia działań szkoleniowych i wymiany informacji.

Kryteria oceny ofert:
1. Doświadczenie w zakresie organizowania interdyscyplinarnej, wieloośrodkowej współpracy naukowo-badawczej.
2. Zasięg zaproponowanej współpracy naukowo-technologicznej i wdrożeniowo-klinicznej dla realizacji zadania.

Uwaga:
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
3. Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
4. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne.
5. Niedozwolone jest poprawianie lub uzupełnianie złożonych ofert. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może wystąpić do oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowych dokumentów, poza wymaganymi w ogłoszeniu o konkursie.
6. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
7. Plany rzeczowo – finansowe sporządzone wg załączników nr 3 - 7 do ogłoszenia, w zakresie informacji merytorycznej na kolejne lata realizacji zadania będą stanowiły podstawę do sporządzenia załącznika do umowy na dany rok realizacji zadania.
8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej w 4 egzemplarzach należy składać w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Badań na Rzecz Gospodarki ul. Hoża 20, 00-923 Warszawa, w terminie do dnia 26 października 2007 r. do godz. 12.00, z adnotacją na kopercie: „Konkurs Polskie Sztuczne Serce - zadanie wdrożeniowe PO5 Nr...”


Opisy zadań przewidzianych do realizacji dostępne są w ogłoszeniu do konkursu, zamieszczonym na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia w dziale „Aktualności”.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ministerstwie Zdrowia, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (022) 63-49-279.

Prosimy o załączenie materiałów na płycie CDWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-10-05
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7384 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.