Ogłoszenia 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2003 r.


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 10 lutego 2003 r.


Na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zarządzam przeprowadzenie kontroli w następujących zakładach opieki zdrowotnej:
    1) Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. dr A. Jurasza Akademii Medycznej w Bydgoszczy,
    2) Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkim Szpitalu im. dr J. Biziela w Bydgoszczy,
    3) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy,
    4) Szpitalu Bielańskim im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
    5) Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
    6) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
    7) Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie,
    8) Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu,
    9) Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie,
    10) Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,
    11) Zespole Szpitali Miejskich w Częstochowie,
    12) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku,
    13) Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku,
    14) Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świebodzinie.

§ 2.

Przedmiotem kontroli jest sposób i organizacja udzielania przez zakłady opieki zdrowotnej, o których mowa w § 1, świadczeń zdrowotnych oraz transportu w stanie zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta, a w szczególności:
    1) ocena prawidłowości udzielanych świadczeń zdrowotnych w stanach zagrożenia zdrowia lub życia pacjentów, z uwzględnieniem świadczeń udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego,
    2) ocena faktycznego stanu gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w stanie zagrożenia życia lub zdrowia,
    3) ocena realizacji zadań dyspozytorni pogotowia ratunkowego lub centrum powiadamiania ratunkowego,
    4) ocena organizacji i prawidłowości wykonywania transportu sanitarnego z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, konieczności zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym zasad przekazywania pacjentów, informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach oraz dokumentacji medycznej,
    5) ocena prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej,
    6) ocena współpracy pomiędzy kontrolowanym zakładem, a innymi zakładami opieki zdrowotnej w stanach zagrożenia zdrowia lub życia pacjentów,
    7) ocena koordynacji działań pomiędzy kontrolowanym zakładem, a innymi zakładami opieki zdrowotnej w stanach zagrożenia zdrowia lub życia pacjentów, mających na celu zapewnienie ciągłości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

§ 3.

1. W celu przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 2, powołuję Komisję w następującym składzie:
    1) przewodniczący Komisji – Pan Andrzej Kosiniak – Kamysz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
    2) członek Komisji – Pani Prof. dr hab. Ewa Mayzner - Zawadzka Konsultant Krajowy w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
    3) członek Komisji – Pan Prof. dr hab. Jacek Szmidt Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Ogólnej,
    4) członek Komisji – Pani Dr hab. Anna Dobrzańska Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii,
    5) członek Komisji – Pan Prof. dr hab. Zbigniew Gaciong Konsultant Krajowy w dziedzinie Chorób Wewnętrznych,
    6) członek Komisji – Pan Prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Ratunkowej,
    7) członek Komisji – Pan Prof. dr hab. Stanisław Radowicki Konsultant Krajowy w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii,
    8) członek Komisji – Pan Prof. dr hab. Andrzej Górecki Konsultant Krajowy w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu,
    9) członek Komisji – Pan Prof. dr hab. Hubert Kwieciński Konsultant Krajowy w dziedzinie Neurologii,
    10) członek Komisji – Pan Prof. dr hab. Grzegorz Opolski Konsultant Krajowy w dziedzinie Kardiologii,
    11) członek Komisji – Pan Jerzy Hennig – Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
    12) członek Komisji – Pan Włodzimierz Pisarski – Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
    13) członek Komisji – Pan Wojciech Figiel – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,
    14) członek Komisji – Pan Andrzej Gajowniczek – Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia,
    15) członek Komisji – Pan Jarosław Piekarski – główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia;
    16) członek Komisji – Pan Stanisław Kusak – główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia,
    17) członek Komisji – Pani Janina Broniarek – specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia,
    18) członek Komisji – Pan Paweł Kisiel – specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia,
    19) członek Komisji – Pan Ryszard Wiśniewski Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,
    20) członek Komisji – Pan Marek Wójtowicz Prezes Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie,
    21) członek Komisji – Pan Robert Gałązkowski Szef Medyczny i Rzecznik Prasowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie,
    22) członek Komisji – Pan Andrzej Włodarczyk Przewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,
    23) członek Komisji – Pan Mariusz Janikowski Sekretarz Rady Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

2. Przewodniczący Komisji, w celu przeprowadzenia kontroli w zakładach, o których mowa w § 1, tworzy Zespoły kontrolne, zwane dalej Zespołami spośród członków Komisji oraz określa ich skład osobowy.

3. Przewodniczący Komisji, spośród członków Komisji może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego.

4. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby upoważnione przez Ministra Zdrowia.

§ 4.

1. Kontrola jest przeprowadzana w kontrolowanym zakładzie w czasie pracy określonym jej regulaminem organizacyjnym, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli – również w dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy.

2. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane, w miarę potrzeby, również w siedzibie zarządzającego kontrolę.

3. Członek Zespołu jest upoważniony do swobodnego poruszania się na terenie kontrolowanego zakładu bez obowiązku uzyskiwania przepustki.

4. Członek Zespołu podlega przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisom o ochronie informacji niejawnych.

§ 5.

Obowiązkiem kierownika kontrolowanego zakładu lub osoby posiadającej jego pisemne upoważnienie jest:
    1) zapewnienie warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli,
    2) przedstawianie dokumentów i materiałów dotyczących przedmiotu kontroli,
    3) udzielanie ustnych i pisemnych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą,
    4) sporządzanie uwierzytelnionych odpisów i wyciągów z dokumentów oraz zestawień i danych niezbędnych do kontroli,
    5) zapewnienie nienaruszalności zabezpieczonych przez Zespół materiałów pozostawionych na przechowanie w kontrolowanym zakładzie.

§ 6.

1. Zespół ustala stan faktyczny na podstawie materiałów zebranych w toku kontroli, stanowiących dowody w postępowaniu kontrolnym, a w szczególności przysługuje mu prawo do:
    1) wizytacji pomieszczeń zakładu,
    2) obserwowania czynności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
    3) sprawdzania używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych oraz wyposażenia ambulansów medycznych w wyroby medyczne zgodne z wymaganiami art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych,
    4) żądania informacji i dokumentacji, w tym również dokumentacji medycznej.

2. Dowodami w postępowaniu kontrolnym są w szczególności: dokumenty, zabezpieczone rzeczy, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia.

3. Zespół lub jego członek pobiera dokumenty lub rzeczy w obecności kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej.

4. Z czynności przesłuchania świadków oraz przyjęcia ustnych wyjaśnień i oświadczeń, sporządza się protokół, który podpisuje Zespół i osoba składająca zeznanie, wyjaśnienie lub oświadczenie.

§ 7.

1. Zespół sporządza sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli, będące podstawą do wydania przez Ministra Zdrowia zaleceń pokontrolnych, oraz podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia niezbędnych zmian systemowych.

2. Sprawozdanie zawiera ustalenia (wyniki) kontroli oraz wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości.

3. Sprawozdanie podpisują członkowie Zespołu oraz kierownik kontrolowanego zakładu lub osoba przez niego upoważniona.

4. Kierownik kontrolowanego zakładu może, nie później niż w terminie 7 dni po przedłożeniu mu sprawozdania do podpisania, zgłosić umotywowane zastrzeżenia do treści sprawozdania; Zespół jest obowiązany uzupełnić sprawozdanie, ustosunkowując się do tych zastrzeżeń.

5. Kierownik kontrolowanego zakładu może odmówić podpisania sprawozdania i złożyć pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy, które Zespół załącza do sprawozdania.

6. Kierownik kontrolowanego zakładu otrzymuje egzemplarz sprawozdania.

§ 8.

Kontrola w zakładach, o których mowa w § 1, powinna być zakończona do dnia 12 marca 2003 r.

§ 9.

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli Komisja przedkłada Ministrowi Zdrowia w terminie 7 dni po upływie terminu, o którym mowa w
§ 8.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA

    Marek Balicki
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-02-10
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 10875 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.