Ogłoszenia 
 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego ze środków publicznych w roku 2008


Dz.Urz.MZ.07.18.98 → z dnia 14 grudnia 2007 r

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 grudnia 2007 r.
w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych
oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego
ze środków publicznych w roku 2008


Na podstawie art. 10w ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.2)) ogłasza się, co następuje:

1) limit miejsc szkoleniowych dofinansowanych ze środków publicznych dla pielęgniarek i położnych rozpoczynających specjalizację w 2008 roku wynosi 1800;

2) kwota dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla specjalizacji rozpoczynających się w 2008 roku wynosi nie więcej niż 4 215 zł.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz. 1029, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 175, poz. 1461 i Nr 253, poz. 2131 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1237.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-12-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 9290 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.