Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie realizacji idei zorganizowania konferencji programowej „okrągłego stołu”...


RZECZNIK PRASOWY                                         Warszawa, 14.02.2003 r.
MINISTRA ZDROWIA
Renata Furman


Komunikat

    1. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, odpowiadając na liczne sygnały i postulaty środowisk działających w ochronie zdrowia, minister zdrowia Marek Balicki przystąpił do realizacji idei zorganizowania konferencji programowej „okrągłego stołu”. Zorganizowanie konferencji jest wyrazem działań Rządu, które mają na celu stworzenie platformy do przeprowadzenia debaty partnerów społecznych i przedstawicieli samorządu terytorialnego, ułatwiającej zidentyfikowanie i dokonanie rozstrzygnięć najważniejszych problemów systemu ochrony zdrowia w Polsce.
    W przyszłym tygodniu Minister Zdrowia skieruje m.in. do związków zawodowych, samorządów zawodowych, organizacji pracodawców, władz uczelni medycznych i organizacji samorządów terytorialnych list dotyczący organizacji konferencji „okrągłego stołu”, zawierający także prośbę o przedstawienie propozycji węzłowych problemów systemu ochrony zdrowia, które powinny być przedmiotem prac oraz wskazanie ekspertów, których wymienione organizacje chciałyby zaprosić do udziału w konferencji.
    Jednocześnie, w celu prawidłowych i sprawnych przygotowań i przebiegu konferencji, Minister Zdrowia zwrócił się do p. Krzysztofa Kuszewskiego o objęcie funkcji koordynatora tych działań. Pan Krzysztof Kuszewski jest lekarzem epidemiologiem, specjalistą w zakresie organizacji ochrony zdrowia, w latach 1993-1997 pełnił obowiązki podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, a obecnie jest konsultantem Prezydenta RP ds. ochrony zdrowia.

    2. W pierwszych dniach urzędowania minister zdrowia Marek Balicki spotkał się z przedstawicielami samorządów zawodowych i najważniejszych związków zawodowych działających w ochronie zdrowia. Podczas rozmów podnoszono m.in. sprawy dotyczące sytuacji pracowników ochrony zdrowia. W ostatnim czasie do Ministerstwa Zdrowia wpłynęło również wiele postulatów odnoszących się do tych spraw, wśród nich postulaty Sekcji Krajowej Pracowników Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” przyjęte na posiedzeniu rady sekcji w dniu 14 stycznia 2003 r. Minister Zdrowia uznał za konieczne i celowe uwzględnienie tej problematyki w pracach Komisji Trójstronnej, jako właściwego forum do dyskutowania i negocjowania zgłaszanych problemów ze wszystkimi partnerami społecznymi. Minister Marek Balicki uważa za właściwe prowadzenie negocjacji z reprezentacją środowiska, a nie z poszczególnymi związkami zawodowymi zarówno szczebla regionalnego, jak i krajowego.
    Na prośbę ministra Marka Balickiego, przewodniczący Komisji Trójstronnej ds.Społeczno-Gospodarczych wystąpił w dniu .31 stycznia 2003 r. do przewodniczącego Zespołu Trójstronnej Komisji ds. Usług Publicznych o zwołanie posiedzenia Zespołu w celu rozpatrzenia postulatów Sekcji Krajowej Pracowników Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” z dnia 14 stycznia br.
    Ponadto, również za pośrednictwem przewodniczącego Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, Minister Balicki wystąpił o zaproszenie na posiedzenie Zespołu pięciu organizacji związkowych funkcjonujących w ochronie zdrowia nie reprezentowanych w Komisji Trójstronnej. W dniu 13 lutego 2003 r. Przewodniczący Zespołu ds. Usług Publicznych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych poinformował Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ze związki te nie wezmą udziału w planowanym posiedzeniu Zespołu, z uwagi na brak porozumienia między centralami związkowymi działającymi na podstawie ustawy o Komisji Trójstronnej.
    Posiedzenie Zespołu ds. Usług Publicznych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych odbędzie się w dniu 17 lutego br. i weźmie w nim udział minister zdrowia Marek Balicki.



Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-02-14
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 5797 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.