Ogłoszenia 
 

Informacja Prasowa dotycząca działań Ministerstwa Zdrowia na rzecz młodych lekarzy


Informacja Prasowa
dotycząca działań Ministerstwa Zdrowia na rzecz młodych lekarzy


Minister Zdrowia Ewa Kopacz oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk 3 stycznia 2008 r. spotkali się z przedstawicielami Komisji Młodych Lekarzy przy Naczelnej Radzie Lekarskiej. Tematem spotkania była obecna sytuacja młodych adeptów sztuki medycznej i działania kierownictwa Ministerstwa Zdrowia podjęte w celu poprawy sytuacji materialnej i ułatwień w rozwoju zawodowym tej grupy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami lekarzy stażystów obowiązuje 6 dyżurów, natomiast lekarzy (w tym lekarzy rezydentów) obowiązują nie mniej niż 3 dyżury - zgodnie z programem danej specjalizacji.

Od 1 stycznia 2008 r. lekarz stażysta i lekarz rezydent jest zobligowany do pełnienia dyżurów medycznych w wymiarze odpowiadającym 10 godz. 5 min. tygodniowo, przy zachowaniu 48-godzinnego tygodnia pracy. W przypadku realizacji dyżurów przez lekarzy rezydentów w większym wymiarze konieczna jest zgoda lekarza wyrażona na piśmie (tzw. klauzula opt-out) – koszty wszystkich dyżurów lekarza rezydenta ponosi jednostka szkoląca.

1. Lekarze stażyści
W ustawie budżetowej na 2008 r. zaplanowana jest 30 proc. podwyżka dla lekarzy stażystów. I tak wynagrodzenie wzrośnie z 1403 zł brutto w 2007 r. do 1824 zł brutto w 2008 r. (wraz z pochodnymi – z kwoty 2.113 zł w 2007 r. do kwoty 2.890 zł w roku 2008).

2. Lekarze rezydenci
W ustawie budżetowej na 2008 r. zaplanowana jest również 30 proc. podwyżka dla lekarzy rezydentów. Wynagrodzenie lekarzy rezydentów wzrośnie z 1757 zł brutto w 2007 r. do 2282 zł brutto w 2008 r.(wraz z pochodnymi – z 2.112 zł w 2007 r. do 2.776 zł w roku 2008).
Na rok 2007 zostało przyznanych 1.590 rezydentur, natomiast na rok 2008 zaplanowano - zgodnie z projektem ustawy budżetowej - zwiększenie liczby rezydentur do ok. 2.500 na dwa postępowania kwalifikacyjne.

3. Rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
Celem tego projektu jest przede wszystkim umożliwienie zdawania Lekarskiego Egzaminu Państwowego już przed lub w trakcie trwania stażu podyplomowego. Usprawni to proces przystępowania lekarzy do odbywania szkolenia specjalistycznego w ramach rezydentury. Wyeliminowane zostaną również sytuacje, w których młodzi lekarze przez okres kilku miesięcy pozbawieni byli możliwości zarobkowania z powodu narzuconego administracyjnie terminu zdawania LEP.

4. Inne działania
Przedstawiciele środowiska młodych lekarzy zwrócili się do Ministerstwa z szeregiem postulatów, z których część - w opinii Minister Zdrowia - jest możliwa do realizacji w najbliższej przyszłości:
Przedstawienie opinii prawnej w zakresie możliwości podwyższenie przez kierownika danej placówki wynagrodzenia lekarza rezydenta ponad kwotę wynikającą z ustawy budżetowej;
Zróżnicowanie wynagrodzenia lekarzy rezydentów w zależności od czasu trwania rezydentury, tak by mogło ono rosnąć z każdym rokiem trwania rezydentury;
Zmianę przepisów w celu wprowadzenia ułatwień w wykonywaniu praktyki prywatnej dla lekarzy dentystów poprzez wprowadzenie możliwości wykonywania praktyki „w miejscu wezwania”;
Przeniesienie niewykorzystanych w 2008r. środków na wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-01-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 14306 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.