Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont w zakładach opieki zdrowotnej


Dz.Urz.MZ.08.03.10 → z dnia 29 kwietnia 2008r.

zmiana Dz.Urz.MZ.08.12.79
Dz.Urz.MZ.10.13.72


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 marca 2008 r.
w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont
w zakładach opieki zdrowotnej


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont w zakładach opieki zdrowotnej, zwany dalej „Zespołem”.
2. Przed powołaniem Zespołu osoby, o których mowa w § 2 pkt 1-2 lit. a-i, wyrażają pisemnie zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – prof. zw. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2) Członkowie:
a) dr Wioletta Baran - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
b) Dariusz Oleński – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej,
c) Anna Makaruk - Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie,
d) Paweł Dąbrowski – Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski,
e) Przemysław Poznański – ekspert Agencji Oceny Technologii Medycznych,
f) Joanna Parkitna - przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych,
g) Krzysztof Tronczyński - przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych,
h) przedstawiciel Ministerstwa Finansów,
i) 3 przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,
j) Elżbieta Waniewska – Departament Prawny Ministerstwa Zdrowia,
k) Joanna Zielińska - Departament Prawny Ministerstwa Zdrowia,
l) Jacek Bębenek – Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,
m) Łukasz Dembowski - Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,
n) Joanna Zielińska - Departament Prawny Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć również inne osoby, niewymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu lub nadzorującego prace Zespołu Podsekretarza Stanu.

§ 4.

Do zadań Zespołu należy opracowanie i przedłożenie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia:
1) projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej – zawierającego szczegółowe zasady prowadzenia rachunku kosztów we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej, korzystających ze środków publicznych oraz metody wyceny poszczególnych procedur medycznych, a także sposób i tryb realizacji sprawozdawczości w tym zakresie;
2) projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont w zakładach opieki zdrowotnej – zawierający wzorcowy plan kont, zapewniający jednolitość sposobu ewidencji zdarzeń gospodarczych w zakładach opieki zdrowotnej, korzystających ze środków publicznych.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu
2. Przewodniczący Zespołu przedłoży ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projekty,
o których mowa w § 4, w terminie do dnia 31 marca 2008 r.

§ 6.

Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Pani Mariola Dwornikowska – Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia.

§ 7.

Zespół ulega rozwiązaniu, po akceptacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia projektów, o których mowa w § 4.

§ 8.

1. Przewodniczącemu Zespołu, członkom Zespołu, a także innym osobom zaproszonym przez Przewodniczącego Zespołu, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. Przewodniczącemu Zespołu, członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3
w związku z uczestniczeniem w pracach Zespołu, przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227,
poz. 1661).

§ 9.

Koszty działalności Zespołu finansowane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia.

§ 10.

Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Budżetu, Finansów
i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 7 marca 2008 r.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-03-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8541 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.