Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku


Dz.Urz.MZ.08.04.17→ z dnia 19 maja 2008r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 kwietnia 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 18, z 2005 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2007 r. Nr 12, poz. 60) w § 8 w pkt 10 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) immunohematologicznych,”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-05-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5147 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.