Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania aktualizacji raportu: „Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga”


Dz.Urz.MZ.08.05.25 → z dnia 13 czerwca 2008r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 maja 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania aktualizacji raportu: „Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga”


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2007 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania aktualizacji raportu: „Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 16, poz. 86 i Nr 18, poz. 96) wprowadza się następujące zmiany:

1)

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przed powołaniem Zespołu osoby, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2 lit. a-r, wyrażają pisemnie zgodę na udział w pracach Zespołu.”;

2)w § 2 w pkt 2:
a)

lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) mgr Marzena Woźniak-Tambor – Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,”,

b)

lit. o otrzymuje brzmienie:
„o) dr Anna Ruzik – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie,”,

c)

po lit. o dodaje się lit. p-s w brzmieniu:
„p) dr Justyna Rój – Katedra Finansowania Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,”,
„r) mgr Katarzyna Dubas – Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,”,
„s) mgr Jacek Bębenek – Naczelnik Wydziału Analiz Ekonomiczno-Finansowych w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia.”;

3)

§ 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Pani Mariola Dwornikowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.”;

5)

w § 8 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
,,2. Osobom, o których mowa w § 2, w związku z uczestniczeniem w pracach Zespołu przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków ustalenia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz.1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nnr 227, poz. 1661).”;

6)

§ 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9 Za wykonanie zadania określonego w § 4, Przewodniczący Zespołu oraz Członkowie Zespołu, o których mowa w § 2 pkt. 2 lit. a-p, otrzymują jednorazowe wynagrodzenie w wysokości:
1) Przewodniczący Zespołu – 10 000 zł;
2) Członek Zespołu – 3 000 zł.”.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisaniaogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 7 stycznia 2008 r.


MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-05-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4353 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.