Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa pomorskiego


Dz.Urz.MZ.08.07.32 → z dnia 15 lipca 2008r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 lipca 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku oraz powiatowym stacjom
sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa pomorskiego


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) w związku z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 6 do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa pomorskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 73, z późn. zm.4)) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;
4) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Ochrony Przeciwpożarowej;
6) Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych i Statystyki;
7) Stanowisko Pracy do Spraw Zamówień Publicznych;
8) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemów Jakości;
9) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.
4) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 r. Nr 8, poz. 68, Nr 9, poz. 84, Nr 11, poz. 92 i Nr 12, poz. 109, z 2004 r. Nr 8, poz. 79 i Nr 14, poz. 115, z 2005 r. Nr 7, poz. 23 i Nr 14, poz. 66, z 2006 r. Nr 4, poz. 13 i Nr 9, poz. 33 oraz z 2007 r. Nr 12, poz. 44 i Nr 16, poz. 84.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-07-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3116 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.