Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenia w sprawie Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Konstancinie-Jeziornie


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 lipca 2008 r.
zmieniające rozporządzenia w sprawie
Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Konstancinie-Jeziornie


Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Konstancinie-Jeziornie (Dz. U. Nr 90, poz. 606) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:
„w sprawie Ośrodka Readapatcyjno-Rehabilitacyjnego”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ośrodkowi Readaptacyjnemu dla Osób Wymagających Okresowej Pomocy ze Względów Społecznych i Medycznych nadaje się nazwę Ośrodek Readapatacyjno-Rehabilitacyjny, zwany dalej „Ośrodkiem”.”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Siedzibą Ośrodka jest Karczew.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-07-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2935 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.