Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia


Dz.U.08.160.995 → z dnia 3 września 2008r.
zmiana z dnia 8 maja 2009 r.


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 25 sierpnia 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia


Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia (Dz. U. Nr 267, poz. 2661 oraz z 2006 r. Nr 231, poz. 1687) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli po lp. 6 dodaje się lp. 6a w brzmieniu:


6a


Przeszczepienie trzustki


2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli po lp. 6 dodaje się lp. 6a w brzmieniu:


6a

Przeszczepienie trzustki


Świadczenie wysokospecjalistyczne obejmuje:
1) identyfikację dawcy, komisyjne orzeczenie zgonu;
2) hospitalizację dawcy w okresie od stwierdzenia śmierci mózgowej do pobrania narządu wraz z czynnościami polegającymi na podtrzymywaniu czynności narządów;
3) pobranie trzustki;
4) transport i przechowywanie trzustki lub nawiązanie współpracy z ośrodkiem dawcy i sprowadzenie narządu do przeszczepienia;
5) typowanie tkankowe;
6) przygotowanie pacjenta do przeszczepienia od chwili przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu wykonania świadczenia, włączając w to transport biorcy;
7) wykonanie zabiegu przeszczepienia trzustki z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
8) leczenie pacjenta w okresie pooperacyjnym do 30 dni od daty wykonania przeszczepienia;
9) ocenę wyników;
10) działalność pomocniczą 2)

§ 2

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, Nr 166, poz. 1172, Nr 171, poz. 1208, Nr 176, poz. 1243 i Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 Nr 52 poz. 305 i Nr 70 poz. 416.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-08-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8858 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.