Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”


Dz.Urz.MZ.08.09.60 → z dnia 1 września 2008r.
zmiana Dz.Urz.MZ.07.13.68
Dz.Urz.MZ.09.06.32


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 sierpnia 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) w związku z uchwałą nr 29/2007 Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” oraz § 3 Porozumienia między Ministrem Zdrowia a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie realizacji Programu Wieloletniego na lata 207-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 13, poz. 68) w sprawie powołania Rady Programu Wieloletniego na lata 207-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” w § 3 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 1:
a) lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) Przewodniczący Rady - Adam Fronczak, Podsekretarz Stanu,”,
b) lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) prof. dr hab. Witold Rużyłło, dyrektor Instytutu Kardiologii”,
c) dodaje się lit. f w brzmieniu:
„f) Anna Mieczkowska - Naczelnik Wydziału w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego;”;
2) w pkt 2:
a) lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) Zastępca Przewodniczącego - prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska,”,
b) lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) Dorota Kościelecka - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;”;
3) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przedstawiciele Koordynatora Programu:
a) dr Jan Sarna - Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii,
b) mgr inż. Roman Kustosz - Kierownik Pracowni Sztucznego Serca w Instytucie Protez,
c) prof. dr hab. Jolanta Dobosz - Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.


MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 169, poz. 1414, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-08-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4787 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.