Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego


Dz.Urz.MZ.08.09.62 → z dnia 1 września 2008r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 25 sierpnia 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego


Na podstawie art. 253 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2)) w związku z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r. w sprawie utworzenia samodzielnej placówki naukowo-dydaktycznej pod nazwą "Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego" (Dz. U. Nr 29, poz. 247) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 17, poz. 86) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, zwane dalej „Centrum Medycznym", utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r. w sprawie utworzenia samodzielnej placówki naukowo-dydaktycznej pod nazwą „Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego" (Dz. U. Nr 29, poz. 247) działa na podstawie niniejszego statutu.”;
2) w § 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Centrum Medyczne ma prawa i obowiązki podmiotu, który utworzył zakład opieki zdrowotnej, określone w ustawie dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm. 3)) zwanej dalej „ustawą o zoz”, w stosunku do:”;
3) w § 5 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie
„Dyrektor Centrum Medycznego podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Centrum Medycznego, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, zwaną dalej „ustawą”, lub statut do kompetencji innych organów Centrum Medycznego, w szczególności:”;
4) w § 28 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Ta sama osoba może zostać wybrana do pełnienia funkcji dyrektora na nie więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.”;
5) w § 35 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem do Centrum Medycznego oraz jego pracowników i uczestników studiów podyplomowych oraz do szpitali klinicznych, ich kierowników i pracowników, stosuje się odpowiednio przepisy:
1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365);
3) ustawy o zoz w zakresie działalności związanej z wykonywaniem praw i obowiązków podmiotu, który utworzył zakład opieki zdrowotnej, oraz wykonywaniem zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
4) ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.4)) w zakresie finansowania badań naukowych, prac rozwojowych i realizacji innych zadań szczególnie ważnych dla postępu w dziedzinie medycyny;
5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 5));
6) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 6));
7) ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. +551);
8) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484, z 2007 r. Nr 115, poz. 795 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730.
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.
6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-08-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4142 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.