Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji przygotowań Ministerstwa Zdrowia do realizacji zadań wynikających z przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.


Dz.Urz.MZ.08.12.83 → z dnia 17 listopada 2008r.
zmiana Dz.Urz.MZ.10.7.41


Zarządzenie
Ministra Zdrowia 1)

z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji przygotowań Ministerstwa Zdrowia do realizacji zadań wynikających z przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa
w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.


Na podstawie art.7 ust.4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz.199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§1.

Powołuje się Zespół do spraw koordynacji przygotowań Ministerstwa Zdrowia do realizacji zadań wynikających z przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa
w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r., zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy przygotowanie Ministerstwa Zdrowia do realizacji zadań określonych w §1, a w szczególności:
1) opracowanie założeń programu przygotowania kadr Ministerstwa Zdrowia do realizacji zadań związanych z przewodnictwem Rzeczpospolitą Polską w Radzie Unii Europejskiej oraz nadzór nad jego realizacją;
2) opracowanie założeń programu działań organizacyjnych związanych z realizacją zadań związanych z przewodnictwem Polski w Radzie Unii Europejskiej oraz nadzór nad jego realizacją;
3) opracowanie projektu priorytetów Ministerstwa Zdrowia podczas sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej;
4) opracowanie harmonogramu prac Rady EPSCO oraz kalendarza spotkań wysokiego szczebla wchodzących w zakres kompetencji Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Członek Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, którego zakres obowiązków obejmuje sprawy wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej;
2) Zastępca Przewodniczącego – Dyrektor Generalny;
3) Zastępca Przewodniczącego – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej;
4) Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Współpracy Międzynarodowej;
5) członkowie Zespołu:
a) Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia,
b) Dyrektor Biura Kadr,
c) Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego,
d) Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji,
e) Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego,
f) Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej,
g) Dyrektor Biura Prasy i Promocji,
h) przedstawiciel Departamentu Współpracy Międzynarodowej,
i) przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji,
j) przedstawiciel Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych,
k) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
l) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia,
m) przedstawiciel Departamentu Pielęgniarek i Położnych,
n) przedstawiciel Departamentu Nadzoru, kontroli i Skarg,
o) przedstawiciel Departamentu Spraw Obronnych,
p) przedstawiciel Biura Administracyjno – Gospodarczego.
2. W przypadku niemożności udziału dyrektora departamentu w posiedzeniu Zespołu, upoważnia on zastępcę dyrektora lub innego przedstawiciela departamentu do udziału w posiedzeniu.
3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w ust. 1 i 2 zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) akceptowanie porządku posiedzenia Zespołu;
4) akceptowanie składu ekspertów zapraszanych na posiedzenie Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu, jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Zastępca.

§ 5.

Sekretarz :
1) przygotowuje i prowadzi obsługę techniczną posiedzeń Zespołu;
2) opracowuje protokół ustaleń przyjętych przez Zespół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku nieobecności przewodniczącego – osoba prowadząca posiedzenie.

§ 6.

1. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

Posiedzenia Zespołu odbywają się przynajmniej raz na dwa miesiące lub w każdym czasie z inicjatywy Przewodniczącego Zespołu lub na wniosek członka Zespołu.

§ 8.

1. W celu realizacji zadań, Zespół może tworzyć podzespoły i grupy robocze.
2. W pracach Zespołu, podzespołów i grup roboczych, o których mowa w ust.1, mogą brać udział osoby dysponujące wiedzą merytoryczną w zakresie tematyki będącej przedmiotem prac Zespołu, niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu, w szczególności:
1) eksperci zewnętrzni;
2) przedstawiciele administracji państw członkowskich Unii Europejskiej.

§ 9.

Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 10.

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Departament Współpracy Międzynarodowej.

§ 11.

1. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność.
2. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 8 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
3. Osobom, o których mowa w § 8 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-11-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4743 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.