Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont w zakładach opieki zdrowotnej


Dz.Urz.MZ.08.12.79 → z dnia 17 listopada 2008r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 października 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów
w zakładach opieki zdrowotnej oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont w zakładach opieki zdrowotnej


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 3, poz. 10) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie: „w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rachunku kosztów u świadczeniodawców”;

2) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Powołuje się Zespół do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rachunku kosztów u świadczeniodawców, zwany dalej „Zespołem”.”;

3) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Członkowie:
a) dr Wioletta Baran - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
b) Dariusz Oleński – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej,
c) Anna Makaruk - Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie,
d) Paweł Dąbrowski – Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski,
e) Przemysław Poznański – ekspert Agencji Oceny Technologii Medycznych,
f) Joanna Parkitna - przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych,
g) Krzysztof Tronczyński - przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych,
h) przedstawiciel Ministerstwa Finansów,
i) 3 przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,
j) Elżbieta Waniewska – Departament Prawny Ministerstwa Zdrowia,
k) Anna Miszczak - Departament Prawny Ministerstwa Zdrowia,
l) Elżbieta Jazgarska – Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,
m) Jacek Bębenek – Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,
n) Łukasz Dembowski - Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,
o) Marcin Stępnik - Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Do zadań Zespołu należy opracowanie i przedłożenie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rachunku kosztów u świadczeniodawców – zawierającego szczegółowe zasady prowadzenia rachunku kosztów u świadczeniodawców, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) oraz metody kalkulacji kosztów poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej, a także sposób i tryb realizacji sprawozdawczości w tym zakresie.”;

5) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przewodniczący Zespołu przedłoży ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projekt, o którym mowa w § 4, w terminie do dnia 31 października 2008 r.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Zespół ulega rozwiązaniu, po akceptacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia projektu, o którym mowa w § 4.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-10-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7850 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.