Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw dokonania analizy funkcjonowania szpitali klinicznych i ich relacji formalno-prawnych i organizacyjnych z publicznymi uczelniami medycznymi i publicznymi uczelniami prowadzącymi działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych


Dz.Urz.MZ.08.12.82 → z dnia 17 listopada 2008r.

Zarządzenie
Ministra Zdrowia1)

z dnia 4 listopada 2008 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw dokonania analizy funkcjonowania szpitali klinicznych i ich relacji formalno-prawnych i organizacyjnych z publicznymi uczelniami medycznymi i publicznymi uczelniami prowadzącymi działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. 2003 r., Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw dokonania analizy funkcjonowania szpitali klinicznych i ich relacji formalno-prawnych i organizacyjnych z publicznymi uczelniami medycznymi i publicznymi uczelniami prowadzącymi działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zwany dalej ,,Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Przed powołaniem Zespołu osoby, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. a – d, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia;
3) pozostali członkowie Zespołu:
a) przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
b) przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,
c) przedstawiciel Polskiej Unii Szpitali Klinicznych,
d) przedstawiciel Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali Klinicznych,
e) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,
f) przedstawiciel Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

1. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu może powoływać ekspertów, spośród osób wykazujących się specjalistyczną wiedzą lub doświadczeniem, w celu sporządzenia opinii lub ekspertyz.

§ 4.

1. Do zadań Zespołu należy dokonanie analizy funkcjonowania szpitali klinicznych i ich relacji formalno prawnych i organizacyjnych z uczelniami medycznymi, o których mowa w § 1 ust. 1.
2. Po zakończeniu prac, Zespół przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, za pośrednictwem osoby sprawującej nadzór nad działalnością Zespołu, o której mowa w § 8, sprawozdanie z działalności Zespołu, zawierające wyniki dokonanej analizy i wypływające z niej wnioski.
3. Po przedłożeniu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdania, o którym mowa w ust.2, Zespół ulega rozwiązaniu.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności członek Zespołu, wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) ustalanie porządku posiedzenia Zespołu;
4) planowanie i organizowanie prac Zespołu;
5) powoływanie zespołów problemowych do wykonania określonego zadania oraz powoływanie przewodniczących tych zespołów;
6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
7) informowanie osoby sprawującej nadzór nad działalnością Zespołu, o której mowa w § 8, o bieżącej działalności Zespołu.

§ 6.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Z przebiegu posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje osoba prowadząca posiedzenie.
3. Decyzje Zespołu są podejmowane w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu lub osoby go zastępującej.
4. Decyzje Zespołu mogą być także podejmowane w trybie uzgodnień korespondencyjnych.

§ 7.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, na wniosek Przewodniczącego Zespołu lub upoważnionego przez niego członka Zespołu, udzielają Zespołowi pomocy przy wykonywaniu jego zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 8.

Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje członek Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, nadzorujący prace Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

§ 9.

1. Członkom Zespołu, a także innym osobom zaproszonym przez Przewodniczącego Zespołu, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r., Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661)

§ 10.

Koszty działalności Zespołu są finansowane z budżetu państwa, z części
46 – Zdrowie, dział – 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.

§ 11.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-11-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3772 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.