Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia w 2008 roku oraz realizujących je podmiotów


Dz.Urz.MZ.08.13.86 → z dnia 12 grudnia 2008r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 2 grudnia 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia w 2008 roku oraz realizujących je podmiotów


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia w 2008 roku oraz realizujących je podmiotów (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 6, poz. 29) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Przewodniczący Zespołu – Tomasz Kołakowski – starszy specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia;”,

b) w pkt 3:
- lit.c otrzymuje brzmienie:
„c) Grażyna Kieljan – główny specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia,”,

- lit.d otrzymuje brzmienie:
„d) Anna Błażejczyk - specjalista w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia,”,

- lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) Elżbieta Małkiewicz – główny specjalista w Departamencie Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia,”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-12-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4275 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.