Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw przyznawania środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie wkładu własnego beneficjentom projektów realizowanych w ramach XII Priorytetu Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”


Dz.Urz.MZ.08.13.88 → z dnia 12 grudnia 2008r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 grudnia 2008 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw przyznawania środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie wkładu własnego
beneficjentom projektów realizowanych w ramach XII Priorytetu
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2 zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw przyznawania środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie wkładu własnego beneficjentom projektów realizowanych w ramach XII Priorytetu „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – przedstawiciel Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego – przedstawiciel Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych w Ministerstwie Zdrowia;
3) Sekretarz Zespołu – przedstawiciel Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych w Ministerstwie Zdrowia;
4) pozostali członkowie:
a) przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
b) przedstawiciel Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg w Ministerstwie Zdrowia,
c) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,
d) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
e) przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,
f) przedstawiciel Wydziału Instrumentów Wdrażania EFRR i EFS Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

§ 3.

1. Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych w Ministerstwie Zdrowia wyznacza, w formie pisemnej, przedstawicieli Departamentu, o których mowa w § 2 pkt 1-3, do udziału w pracach Zespołu.
2. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. a-e, i jednostki, o której mowa w § 2 pkt 4 lit. f, wyznaczają przedstawicieli do udziału w pracach Zespołu w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, przesyłając informację do Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych w Ministerstwie Zdrowia.
3. W przypadku braku możliwości udziału w posiedzeniu Zespołu wyznaczonego przedstawiciela, dyrektor komórki organizacyjnej lub jednostki, której przedstawiciel nie może uczestniczyć w posiedzeniu, wyznacza w formie pisemnego upoważnienia innego przedstawiciela do udziału w posiedzeniu Zespołu.

§ 4.

Zespół realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
1) opracowanie kryteriów wyboru projektów do przyznawania środków finansowych na zapewnienie wkładu własnego beneficjentom projektów realizowanych w ramach XII Priorytetu „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, zwanego dalej „Priorytetem”, i przekazanie ich do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
2) opracowanie procedur wnioskowania i przyznawania środków finansowych na zapewnienie wkładu własnego beneficjentom projektów realizowanych w ramach Priorytetu i przekazanie jej do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
3) opiniowanie i rekomendowanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projektów do przyznania środków finansowych na zapewnienie wkładu własnego beneficjentom projektów realizowanych w ramach Priorytetu.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4) opracowywanie porządku obrad posiedzenia Zespołu;
5) podpisywanie protokołu z przebiegu posiedzenia Zespołu;
6) podpisywanie podjętych uchwał;
7) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
8) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, zadania, o których mowa w ust. 2, wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 6.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zespołu zwoływane są w zależności od potrzeb. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu wraz z porządkiem obrad Przewodniczący Zespołu przesyła członkom Zespołu na co najmniej 5 dni przed terminem wyznaczonego posiedzenia.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu może wyznaczyć termin posiedzenia w terminie krótszym niż określony w ust. 2, informując o tym na piśmie członków Zespołu wraz z przekazaniem porządku obrad.
4. Z przebiegu posiedzenia Zespołu Sekretarz sporządza protokół.
5. Decyzje Zespołu zapadają w formie uchwał, jednomyślnie, w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.
6. Uchwały stanowią załączniki do protokołu.

§ 7.

Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

§ 8.

Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu prowadzi Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

Wydatki związane z obsługą administracyjno-techniczną są pokrywane z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, z działu 851 – Ochrona Zdrowia, z rozdziału 85195 – Pozostała działalność, w ramach środków Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych w Ministerstwie Zdrowia.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.


MINISTER ZDROWIA

1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1414 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-12-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3958 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.