Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych


Dz.U.03.62.575

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
dnia 4 kwietnia 2003 r.
w sprawie wykazu ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych.


Na podstawie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wykaz ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych, finansowanych przez ubezpieczonego ze środków własnych, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
2 listopada 1998 r. w sprawie wykazu świadczeń ponadstandardowych
(Dz. U. Nr 140, poz. 909 oraz z 2001 r. Nr 151, poz. 1723).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).
Załącznik do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia ...... 2003 r. (poz. ...)


WYKAZ PONADSTANDARDOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1) zabiegi chirurgii plastycznej i zabiegi kosmetyczne w przypadkach nie będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstw jej leczenia;
2) operacje zmiany płci;
3) świadczenia z zakresu stomatologii inne niż określone w wykazie podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych, wydanym na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
4) świadczenia z zakresu akupunktury, z wyjątkiem świadczeń udzielanych w związku z leczeniem bólu.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-04-04
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 8381 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.