Akty prawne 
 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia


Dz.Urz.MZ.09.01.04 → z dnia 9 stycznia 2009r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych
podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia


Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

MINISTER ZDROWIA




1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.






Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-12-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 10444 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.