Akty prawne 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie depozytu wartościowych rzeczy pacjenta w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej


13.05.2009r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 kwietnia 2009 r.

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 19 maja 2009 r.

Uwagi prosimy przesyłać na adres
e.wojcik@mz.gov.pl
Projekt, 17 kwietnia 2009 r.


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 2009 r.
w sprawie depozytu wartościowych rzeczy pacjenta w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej


Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) zakres spisu przedmiotów oddanych do depozytu wartościowych rzeczy, zwanego dalej „depozytem”;
2) sposób zabezpieczenia przedmiotów oddanych do depozytu;
3) sposób i warunki prowadzenia i przechowywania księgi depozytów.

§ 2.

Pacjentowi przekazującemu wartościowe rzeczy do depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, zwanym dalej ,,zakładem”, na czas pozostawania w tym zakładzie, wydaje się kartę depozytową będącą pokwitowaniem przyjęcia określonych przedmiotów do depozytu.

§ 3.

1. Przedmioty w depozycie przechowuje się w opakowaniu trwale zamkniętym, ostemplowanym pieczęcią zakładu i oznaczonym numerem, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1.
2. Opakowanie, w którym jest przechowywany depozyt, po wpisaniu do księgi depozytów, przechowuje się w sejfie albo szafie pancernej.

§ 4.

1. Księga depozytów składa się z kopii kart depozytowych.
2. Karta depozytowa zawiera w szczególności:
1) kolejny numer karty;
2) oznaczenie zakładu;
3) dane osobowe niezbędne do zidentyfikowania pacjenta:
a) imię i nazwisko,
b) data i miejsce urodzenia,
c) adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji,
d) numer PESEL, jeżeli taki posiada;
4) spis przedmiotów oddanych do depozytu zawierający ich opis oraz liczbę;
5) datę wypełnienia karty;
6) podpis osoby przyjmującej depozyt.

§ 5.

1. Księgę depozytów prowadzi i przechowuje osoba wyznaczona przez kierownika zakładu.
2. W przypadku przyjęcia depozytu poza godzinami pracy, w razie nieobecności osoby, o której mowa w ust. 1, osoba wskazana przez kierownika zakładu lub osobę przez niego upoważnioną sporządza opatrzony własnoręcznym podpisem spis przedmiotów oraz przyjmuje depozyt, po czym umieszcza go w zamkniętej na klucz szufladzie lub szafie oraz wydaje pokwitowanie. Do pokwitowania stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust. 2 pkt 2-6.
3. Depozyt przyjęty w sposób określony w ust. 2 jest przekazywany osobie, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po jej stawieniu się w zakładzie, w celu dokonania zapisu depozytu w księdze depozytów.
4. Osoba, o której mowa w ust. 1 lub 2, kwituje przyjęcie przedmiotów do depozytu własnoręcznym podpisem.

§ 6.

1. W przypadku gdy pacjent jest nieprzytomny lub niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, osoba, o której mowa § 5 ust. 1, niezwłocznie sporządza spis przedmiotów, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 4, oraz oddaje je do depozytu.
2. Niezwłocznie po ustaniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, zawiadamia się pacjenta o złożeniu przedmiotów do depozytu. W przypadku wyrażenia woli dalszego przechowywania przedmiotów w depozycie pacjent składa podpis na karcie depozytowej wraz z aktualną datą.
3. W przypadku trwania okoliczności, o których mowa w ust. 1, przez okres dłuższy niż 24 godziny od czasu przyjęcia pacjenta do zakładu, kierownik zakładu albo osoba przez niego upoważniona informuje o złożeniu przedmiotów do depozytu małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo pacjenta, a także inne osoby uprawnione, na podstawie odrębnych przepisów, do dysponowania ruchomościami pacjenta.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).


MINISTER ZDROWIA
1 ) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie depozytu wartościowych rzeczy pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 145, poz.1220), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.Uzasadnienie


Przedmiotowa regulacja stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 40 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417). Zgodnie z brzmieniem art. 39 tej ustawy pacjent w stacjonarnym zakładach opieki zdrowotnej ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Natomiast koszty realizacji tego prawa ponosi stacjonarny zakład opieki zdrowotnej, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Projektowane rozporządzenie zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie depozytu wartościowych rzeczy pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 145, poz. 1220).

Niniejszy projekt rozporządzenia określa tryb i warunki postępowania z depozytami w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej. Celem rozporządzenia jest określenie sposobu zabezpieczenia przedmiotów oddawanych do depozytu i tryb postępowania z nimi. Zaproponowane regulacje mają na celu umożliwić realizację prawa pacjenta w przypadkach wyrażenia przez pacjenta chęci złożenia przedmiotów do depozytu lub zaistnienia takiej konieczności. Rolą tej regulacji ma być ustalanie i kontrolowanie procedur istotnych z punktu widzenia zabezpieczenia przedmiotów posiadanych przez pacjentów w zakładzie opieki zdrowotnej. Księgę depozytów prowadzi i przechowuje osoba wyznaczona przez kierownika zakładu opieki zdrowotnej W przypadku jej nieobecności wskazana zostaje inna osoba. Potwierdzenie złożenia przedmiotów do depozytu stanowi karta depozytowa. Do depozytu zostają się też złożone przedmioty osoby nieprzytomnej lub niezdolnej do zrozumienia znaczenia informacji. Jeżeli będzie możliwe podjęcie przez niego decyzji pacjent rozstrzyga o dalszym przechowywaniu przedmiotów w depozycie. Jeżeli trwają powody niemożności podjęcia decyzji dłużej niż 24 godziny powiadomieni zostają małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo pacjenta, a także inne osoby uprawnione, na podstawie odrębnych przepisów, do dysponowania ruchomościami pacjenta Depozyty są przechowywane w opakowaniu trwale zamkniętym w sejfie lub szafie pancernej. Projekt rozporządzenia nie zawiera regulacji dotyczących zasad odbioru przedmiotów z depozytu oraz trybu postępowania z nieodebranymi depozytami, co jest różnicą w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów, a jest wynikiem nowego brzmienia upoważnienia ustawowego. Do postępowania z nieodebranymi depozytami odpowiednie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego o nieodpłatnym przechowaniu.

Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania Krajowego Systemu Notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039).

Ocena Skutków Regulacji

1) Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja
Rozporządzenie będzie oddziaływało na pacjentów korzystających ze stacjonarnych zakładów opieki zdrowotnej w ramach realizacji przez nich prawa przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie oraz na zakłady opieki zdrowotnej, zobowiązane do zapewnienia odpowiednich warunków/procedur jego realizacji.

2) Konsultacje społeczne
Projekt zostanie przekazany do konsultacji następującym podmiotom: Naczelnej Radzie Lekarskiej, Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Radzie Aptekarskiej, Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych, Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych, Sekretariatowi Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Lekarzy, Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Pielęgniarek i Położnych, Krajowemu Sekretariatowi Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”, Forum Związków Zawodowych, Unii Metropolii Polskich, Związkowi Powiatów Polskich, Związkowi Miast Polskich, Związkowi Gmin Wiejskich RP, Unii Miasteczek Polskich, Konwentowi Marszałków RP, Federacji Związków Gmin i Powiatów RP, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Wyniki konsultacji zostaną omówione po ich zakończeniu.

3) Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Wejście w życie rozporządzenia może spowodować skutki finansowe dla nowopowstających zakładów opieki zdrowotnej zakładów opieki zdrowotnej w postaci kosztu zakupu sejfu, szafy pancernej. Koszt zakupu szafy pancernej kształtuje się na poziomie 1 000 złotych.

4) Wpływ regulacji na rynek pracy
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.

5) Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projekt nie będzie miał wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

6) Wpływ na sytuację i rozwój regionów
Projektowana regulacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój regionów.

7) Wpływ regulacji na ochronę zdrowia i zmniejszenie ryzyka chorób
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na ochronę zdrowia i zmniejszenie ryzyka chorób.

8) Wpływ regulacji na środowisko
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na środowisko.

9) Zgodność z prawem Unii Europejskiej
Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-04-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7826 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.