Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania sprawozdań z działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania lub przerabiania środków odurzających lub substancji psychotropowych, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów grupy I-R lub słomy makowej oraz obrotu hurtowego środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 13 stycznia 2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania sprawozdań z działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania lub przerabiania środków odurzających lub substancji psychotropowych, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów grupy I-R lub słomy makowej oraz obrotu hurtowego środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 2000r. Nr 20, poz. 256 i Nr 103, poz. 1097, z 2001r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253 i Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje :

§ 1.

1. Sprawozdania z działalności w zakresie :
1) wytwarzania, przetwarzania lub przerabiania środków odurzających lub substancji psychotropowych;
2) przywozu z zagranicy lub wywozu za granicę środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów grupy I-R lub słomy makowej;
3) obrotu hurtowego środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi
- obejmują okres jednego roku kalendarzowego.

2. Przedsiębiorcy oraz inne jednostki organizacyjne, które uzyskały zezwolenia na wykonywanie działalności, o których mowa w ust. 1, składają sprawozdania nie później niż ostatniego dnia lutego roku następującego po roku kalendarzowym, którego sprawozdanie dotyczy.

§ 2.

Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1, są składane Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu.

§ 3.

Sprawozdanie z działalności w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 :
1) pkt 1 – podpisuje osoba odpowiedzialna za wytwarzanie, przetwarzanie lub przerabianie środków odurzających lub substancji psychotropowych;
2) pkt 2 i 3 – podpisuje osoba odpowiedzialna odpowiednio za wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie oraz przechowywanie i wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów grupy I-R i słomy makowej.

§ 4.

Sprawozdania z działalności w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, składane są na formularzu sprawozdawczym MZ-76, którego wzór określają przepisy o statystyce publicznej.

§ 5.

Sprawozdania obejmujące okres roku kalendarzowego 2002 składane są zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-01-13
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 4283 wizyt

 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.