Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy - Prawo farmaceutyczne


Dz.Urz.MZ.09.04.16 → z dnia 15 maja 2009r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy - Prawo farmaceutyczne


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu ustawy - Prawo farmaceutyczne, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w § 2 ust. 2 i 4 pkt 1, 4 i 6 wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą: Przewodniczący Zespołu, Sekretarz Zespołu i Członkowie Zespołu.
2. Przewodniczącym Zespołu jest Krzysztof Tronczyński – ekspert zewnętrzny.
3. Sekretarzem Zespołu jest Anna Wijata – przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych.
4. Członkami Zespołu są:
1) Cezary Banasiński – ekspert zewnętrzny;
2) Marta Gromada – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia;
3) Tomasz Dziczkowski – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia;
4) Maria Głowniak – ekspert zewnętrzny;
5) Agata Maciejczyk – przedstawiciel Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
6) Zdzisław Mroczek – ekspert zewnętrzny;
7) Zbigniew Niewójt – przedstawiciel Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego;
8) Grzegorz Rychwalski – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia;
9) Elżbieta Waniewska – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby, niebędące jego Członkami, zapraszane przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie projektu ustawy - Prawo farmaceutyczne.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) nadzór nad pracami Zespołu;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, zadania określone w ust. 2, wykonuje osoba będąca Członkiem Zespołu, wyznaczona przez Przewodniczącego Zespołu.
4. Przewodniczący Zespołu przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, do zatwierdzenia, opracowany przez Zespół harmonogram prac Zespołu, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 6.

1. Zespół działa na posiedzeniach.
2. Decyzje Zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
4. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Zespołu.
5. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

§ 7.

1. Przewodniczący Zespołu może powoływać ze składu Zespołu podzespoły do realizacji określonych zadań lub wyznaczyć określone zadania poszczególnym Członkom Zespołu.
2. Z realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, sporządza się pisemne stanowisko.

§ 8.

Po zakończeniu prac Zespołu Przewodniczący Zespołu przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, do zatwierdzenia, opracowany przez Zespół projekt ustawy - Prawo farmaceutyczne.

§ 9.

Zespół ulega rozwiązaniu po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia projektu, o którym mowa w § 8.

§ 10.

Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia.

§ 11.

1. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność, z budżetu wewnętrznego Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.
2. Przewodniczącemu Zespołu, Sekretarzowi Zespołu oraz Członkom Zespołu może przysługiwać wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do osób, które zadania Zespołu wykonują w ramach obowiązków służbowych.
4. Zamiejscowym Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-04-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4625 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.