Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego


Dz.Urz.MZ.09.04.19 → z dnia 15 maja 2009r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 8 maja 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-
epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) w związku z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2005 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 14, poz. 68, z 2006 r. Nr 17, poz. 88, z 2007 r. Nr 14, poz. 79 oraz z 2008 r. Nr 9, poz. 61) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do zarządzenia w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Dział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Dział Laboratoryjny;
3) Dział Nadzoru Sanitarnego;
4) Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia;
5) Oddział Organizacyjno-Prawny;
6) Sekcja do Spraw Zapewnienia Jakości;
7) Sekcja Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej, Ochrony Zakładu i Zarządzania Kryzysowego;
8) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
9) Stanowisko Pracy do Spraw Kontaktów z Mediami;
10) Stanowisko Pracy do Spraw Kontroli Wewnętrznej;
11) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;
12) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
13) Stanowisko Pracy Koordynatora do Spraw Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych;
14) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;
2) w załączniku nr 7 do zarządzenia w § 8 w ust. 1 uchyla się pkt 9;
3) w załączniku nr 13 do zarządzenia w § 8 w ust. 1 uchyla się pkt 3 i 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 234, poz. 1570.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-05-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4579 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.