Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie


Dz.Urz.MZ.09.06.29 → z dnia 9 lipca 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 6 lipca 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.3)) zarządza się co następuje:

§ 1.

W § 9 w ust. 1 w pkt 2 załącznika do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie nadania statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 12, poz. 121, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1) lit. f otrzymuje brzmienie:
„f) Dział Promocji, Statystyki i Szkoleń,”;

2) po lit. o dodaje się lit. p w brzmieniu:
„p) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641 i Nr 98, poz. 817.
3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 1998 r., Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.
4) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2004 r. Nr 4, poz. 30 i Nr 7, poz. 70, z 2005 r. Nr 12, poz. 53, z 2006 r. Nr 13, poz. 64, z 2007 r. Nr 5, poz. 15 oraz z 2008 r. Nr 10, poz. 72.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3957 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.