Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych oraz doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów


Dz.Urz.MZ.09.06.31 → z dnia 9 lipca 2009 r.

Zarządzenie
Ministra Zdrowia 1)

z dnia 9 lipca 2009 r.
w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych oraz doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych oraz doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Osoby, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. d – g, wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia nadzorujący wykonywanie zadań przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia;
2) Wiceprzewodniczący Zespołu – Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia;
3) pozostali członkowie Zespołu:
a) Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia lub jego przedstawiciel,
b) Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia lub jego przedstawiciel,
c) trzech przedstawicieli Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia wyznaczonych przez Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,
d) Konsultanci Krajowi lub ich przedstawiciele w dziedzinach: chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej, medycyny rodzinnej,
e) dwóch przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej, w tym jeden lekarz dentysta,
f) Przewodniczący: Towarzystwa Internistów Polskich, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” lub ich przedstawiciele,
g) dwóch przedstawicieli Kół Młodych Lekarzy, w tym jeden lekarz dentysta.


§ 3.

1. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu może powoływać ekspertów, spośród osób dysponujących specjalistyczną wiedzą lub doświadczeniem, w celu sporządzenia opinii lub ekspertyz.

§ 4.

1. Do zadań Zespołu należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych oraz doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, a w szczególności:
1) opracowanie szczegółowej koncepcji i listy umiejętności lekarzy i lekarzy dentystów;
2) wypracowanie projektu nowych standardów doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
2. Zespół przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projekt założeń, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 października 2009 r.
3. Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przedstawienia i akceptacji założeń, o których mowa w ust.1.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) ustalanie porządku posiedzenia Zespołu;
4) planowanie i organizowanie prac Zespołu;
5) powoływanie zespołów problemowych do wykonania określonego zadania oraz powoływanie przewodniczących tych zespołów;
6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.


§ 6.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Z przebiegu posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje osoba prowadząca posiedzenie.
3. Decyzje Zespołu są podejmowane w formie uchwał, zwykłą większością głosów jego członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu lub osoby go zastępującej.
4. Decyzje Zespołu mogą być także podejmowane w trybie uzgodnień korespondencyjnych.
5. Zespół przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informacje o bieżącej działalności Zespołu nie rzadziej niż dwa razy do dnia wskazanego w § 4 ust. 2.

§ 7.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, na wniosek Przewodniczącego Zespołu lub upoważnionego przez niego członka Zespołu, udzielają Zespołowi pomocy przy wykonywaniu jego zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 8.

1. Członkom Zespołu, a także innym osobom zaproszonym przez Przewodniczącego Zespołu, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. Za sporządzenie opinii lub ekspertyzy, o której mowa w § 3 ust. 2, przysługuje wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy.
3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661)

§ 9.

Koszty działalności Zespołu finansowane są z budżetu państwa części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział – 85195 – Pozostała działalność.

§ 10

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 42, poz. 337.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3951 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.