Akty prawne 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu działania Komisji LekarskiejPrzekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 października 2009 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 5 listopada 2009 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
a.kolakowska@mz.gov.pl

Projekt z dnia 1 października 2009 r.
Rozporządzenie
Ministra Zdrowia1)

z dnia …………………… r.
w sprawie sposobu działania Komisji Lekarskiej


Na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641) zarządza się co następuje:

§ 1. Komisja Lekarska działająca przy Rzeczniku Praw Pacjenta, o której mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zwana dalej „Komisją Lekarską”, działa na posiedzeniach odbywających się w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

§ 2. 1. Przewodniczącym Komisji Lekarskiej, zwanym dalej „Przewodniczącym”, jest lekarz tej samej specjalności, co lekarz, który wydał opinię albo orzeczenie, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.2)).
2. Przewodniczącego wskazuje Rzecznik Praw Pacjenta.
3. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Komisji Lekarskiej;
2) ustalanie porządku posiedzenia Komisji Lekarskiej;
2) występowanie do lekarza albo do zakładu opieki zdrowotnej zatrudniającego lekarza, który wydał opinię albo orzeczenie, wobec którego wniesiono sprzeciw, o niezwłoczne przekazanie Komisji Lekarskiej dokumentacji medycznej pacjenta, o której mowa w art. 31 ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w szczególności w sposób określony w art. 27 pkt 3 tej ustawy;
4) zarządzanie przeprowadzenia badania pacjenta;
5) zawiadamianie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego o planowanym posiedzeniu Komisji Lekarskiej;
6) podpisywanie protokołu z posiedzenia Komisji Lekarskiej.
4. Przewodniczący może zarządzić przesłanie lekarzom powołanym w skład Komisji Lekarskiej kopii dokumentacji medycznej stanowiącej podstawę wydania orzeczenia.

§ 3. Uczestnictwo pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego w posiedzeniu Komisji Lekarskiej nie jest obowiązkowe, chyba że Przewodniczący zarządził przeprowadzenie badania pacjenta.

§ 4. Komisja Lekarska wydaje orzeczenie wyłącznie na podstawie dokumentacji medycznej w przypadku:
1) gdy Przewodniczący nie zarządził przeprowadzenia badania pacjenta w sposób określony w § 5 ust. 1;
2) niestawienia się pacjenta na badanie zarządzone w sposób określony w § 5 ust. 1 albo w przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa w .§ 5 ust. 3.

§ 5.1. Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie badania pacjenta wyznaczając jego termin na dzień przypadający nie później niż w terminie 21 dni od dnia wpływu sprzeciwu.
2. Badanie pacjenta przeprowadzają członkowie Komisji Lekarskiej.
3. Jeżeli stan zdrowia stwierdzony w zaświadczeniu lekarskim uniemożliwia osobiste zgłoszenie się na badanie, może ono być przeprowadzone w miejscu pobytu osoby, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie, za jej zgodą.

§ 6. 1. Orzeczenie Komisji Lekarskiej oraz jego uzasadnienie podpisują wszyscy członkowie tej Komisji.
2. Przewodniczący na posiedzeniu Komisji Lekarskiej, na którym wydano orzeczenie odczytuje jego treść, przytaczając główne motywy uzasadnienia.
3. Odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem jest przekazywany listem poleconym pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu w terminie 7 dni od dnia jego wydania, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia sprzeciwu.

§ 7. 1. Posiedzenia Komisji Lekarskiej są protokołowane. Protokół posiedzenia sporządza pracownik Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz osoba, o której mowa w ust. 1.
3. Protokół zawiera:
1) oznaczenie daty posiedzenia Komisji Lekarskiej;
2) imiona i nazwiska oraz tytuły zawodowe członków komisji;
3) dane pacjenta, a jeśli pacjent ma przedstawiciela ustawowego – także dane tego przedstawiciela:
a) imię i nazwisko,
b) miejsce zamieszkania;
c) numer PESEL, a jeżeli nie posiada numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4) opis przebiegu posiedzenia Komisji Lekarskiej;
5) okoliczności, które spowodowały przeprowadzenie badania, w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 1.
4. Protokół wraz z orzeczeniem Komisji Lekarskiej jest przechowywany w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta przez okres 10 lat.

§ 8. Obsługę organizacyjną i techniczną Komisji Lekarskiej zapewnia Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia


1Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 40, poz. 323 i Nr 76, poz. 641.Uzasadnienie


Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417, Nr 76, poz. 641).

Ustawa ta w rozdziale 8 wprowadziła nowe prawo pacjenta – prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza. Prawo to ma pacjent, a w jego imieniu także przedstawiciel ustawowy. Polega ono na możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa. Prawo to jest ograniczone czasowo, ponieważ sprzeciw można wnieść do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

Biorąc pod uwagę przepisy art. 31 i 32 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz to, że sprzeciw jest wnoszony za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta należy przyjąć, iż badanie formalne wniosku powinno być dokonywane przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Tzn. że Biuro to powinno ocenić, czy sprzeciw był złożony w terminie oraz czy spełnia wymagania określone w art. 31 ust. 3 ustawy. Komisja Lekarska jest bowiem powoływana przez Rzecznika Praw Pacjenta ad hoc do rozpatrzenia konkretnej sprawy – sprzeciwu konkretnego pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego do konkretnej opinii albo orzeczenia lekarza. Tak więc zadaniem Komisji Lekarskiej jest merytoryczne zbadanie sprzeciwu pod kątem jego zasadności albo niezasadności. Swoje stanowisko Komisja wyrazi w formie orzeczenia (zawierającego uzasadnienie), które wyda na podstawie dokumentacji medycznej oraz, w miarę potrzeby, po przeprowadzeniu badania pacjenta.

Projekt określa, że pracami Komisji Lekarskiej kierować będzie Przewodniczący wskazany przez Rzecznika Praw Pacjenta. Przewodniczącym będzie lekarz tej samej specjalności, co lekarz który wydał opinię albo orzeczenie kwestionowane przez pacjenta. W projekcie wskazano również katalog zadań Przewodniczącego Komisji wśród których należy wskazać na możliwość zarządzenia badania pacjenta, wystąpienia o przekazanie dokumentacji pacjenta koniecznej do wydania orzeczenia oraz zarządzenia przesłania członkom Komisji kopii tej dokumentacji. Przekazanie dokumentacji medycznej Komisji Lekarskiej nastąpić będzie musiało bezzwłocznie i odbywać się będzie w szczególności w sposób określony w art. 27 pkt 3, tj. wydania oryginału dokumentacji za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Projekt nie przewiduje obowiązku uczestnictwa pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego w posiedzeniu Komisji Lekarskiej. Wyjątek stanowić będzie sytuacja gdy Przewodniczący Komisji zarządzi przeprowadzenie badania pacjenta. Niestawiennictwo pacjenta na badanie spowoduje wydanie orzeczenia przez Komisję wyłącznie na podstawie dokumentacji medycznej.

W celu zachowania terminu do wydania orzeczenia przez Komisję w projekcie określono, że Przewodniczący zarządzając badanie pacjenta zobowiązany będzie wyznaczyć jego datę na dzień przypadający nie później niż 21 dni od daty wpływu sprzeciwu. Jednocześnie w rozporządzeniu przewidziano, że w przypadku gdy stan zdrowia osoby, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie uniemożliwia osobiste zgłoszenie się na badanie, istnieje możliwość przeprowadzenia badania w miejscu pobytu pacjenta.

Projekt określa również sposób sporządzania protokołów z posiedzeń Komisji Lekarskiej oraz wskazuje Biuro Rzecznika Praw Pacjenta jako podmiot odpowiedzialny za obsługę organizacyjną i techniczną Komisji.

W związku z tym, że przepisy rozdziału 8 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta weszły w życie z dniem 5 czerwca 2009 r., i konieczne jest jak najpilniejsze uregulowanie kwestii sposobu działania Komisji Lekarskich działających przy Rzeczniku Praw Pacjenta, proponuje się aby rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia. Za tak ustaloną datą wejścia w życie przedmiotowego aktu przemawia również interes pacjentów, a nie stoją temu na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. .: Oliwia Jokiel
Tel.: 694 60 34OCENA SKUTKÓW REGULACJI


1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana rozporządzenie
Projektowane rozporządzenie oddziałuje na lekarzy będących członkami przyszłych Komisji Lekarskich działających przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz na pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych, którzy będą wnosić sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

2. Konsultacje społeczne
W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta projekt rozporządzenia zostanie przekazany do opinii Naczelnej Rady Lekarskiej.
Ponadto projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji społecznych następującym podmiotom:
1) Federacji Praw Pacjenta;
2) Instytutowi Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej;
3) Stowarzyszeniu „Primum Non Nocere”;
4) Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych;
5) Krajowej Radzie Diagnostyków Laboratoryjnych;
6) Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia;
7) Forum Związków Zawodowych;
8) NSZZ „Solidarność”;
9) NSZZ „Solidarność 80”;
10) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych;
11) Mazowieckiemu Związkowi Pracodawców Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej;
12) Porozumieniu Zielonogórskiemu” Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia;
13) Związkowi Pracodawców Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej;
14) Izbie Lecznictwa Polskiego;
15) Związkowi Pracodawców w Łodzi;
16) Związkowi Pracodawców Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
17) Sekretariatowi Ochrony Zdrowia KK - Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność”
oraz konsultantom krajowym w ochronie zdrowia.
Wyniki konsultacji zostaną omówione po ich zakończeniu.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt zostanie również zamieszczony na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia.: Oliwia
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Koszty działania Komisji Lekarskiej są finansowane z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji Rzecznika Praw Pacjenta.
Zgodnie z szacunkowymi wyliczeniami Biura Rzecznika Praw Pacjenta – koszt udziału w Komisji Lekarskiej dla każdego z lekarzy powołanych w skład Komisji to ok. 500 złotych brutto.
Prognozuje się, że w skali miesiąca będzie się odbywać ok. 10 posiedzeń Komisji, co daje 120 posiedzeń rocznie.
Dodatkowo należy uwzględnić koszty zakwaterowania i przejazdów członków Komisji do siedziby Biura oraz koszty prowadzenia korespondencji Biura z członkami Komisji oraz osobami uprawnionymi do zgłoszenia sprzeciwu, co można oszacować na ok. 2000 złotych jako dodatkowy koszt jednego posiedzenia.
Okolicznością, która będzie miała wpływ na skutki finansowe funkcjonowania Komisji Lekarskiej, będzie również ewentualna konieczność przeprowadzenia badania w miejscu pobytu osoby w stosunku, do której ma być wydane orzeczenie, na zasadach określonych w § 4 ust. 5 rozporządzenia. Generowało to będzie skutki w postaci dodatkowych kosztów przejazdów do miejsca badania zarówno członków Komisji Lekarskiej, jak i protokolanta.
Łączny roczny koszt funkcjonowania Komisji Lekarskiej szacuje się na ok. 500 000 złotych.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Wejście w życie projektowanej regulacji nie wpłynie na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Wejście w życie projektowanej regulacji nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Wejście w życie projektowanej regulacji nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny.

7. Wpływ regulacji na zdrowie społeczeństwa
Wejście w życie projektowanej regulacji nie wpłynie na zdrowie społeczeństwa.

8. Wpływ regulacji na środowisko
Wejście w życie projektowanej regulacji nie wpłynie na środowisko.

9. Zgodność z prawem Unii Europejskiej
Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-10-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5946 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.