Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania kryteriów i sposobu stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia


Dz.Urz.MZ.09.08.43 → z dnia 16 września 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 15 września 2009 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania kryteriów i sposobu stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania kryteriów i sposobu stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Przed powołaniem Zespołu osoba, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. c, wyraża pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy opracowanie i przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projektu obwieszczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149).

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Pan Prof. dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz – konsultant wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii – województwo zachodniopomorskie;
2) Wiceprzewodniczący Zespołu – Pan Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza – konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii;
3) Sekretarz Zespołu – Pan Stefan Pechciński – Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;
4) pozostali członkowie Zespołu:
a) Pan Prof. dr hab. n. med. Andrzej Nestorowicz – konsultant wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii – województwo lubelskie,
b) Pan Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski – konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii,
c) Pan Prof. dr hab. n. med. Janusz Andres – Prezes Polskiej Rady Resuscytacji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
d) Pani Prof. dr hab. n. med. Barbara Świątek – konsultant krajowy w dziedzinie medycyny sądowej,
e) Pan Prof. dr hab. n. med. Juliusz Jakubaszko – konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej,
f) Pani Prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz – konsultant krajowy w dziedzinie neurologii,
g) Pan Prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski – konsultant krajowy w dziedzinie neurochirurgii,
h) Pani Prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec – konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii dziecięcej,
i) Pani Agnieszka Strzemieczna – Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,
j) przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia.
2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć również inne osoby, niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu, w charakterze uczestników lub ekspertów.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, związanych z przedmiotem działania Zespołu.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu zadania określone w ust. 2 wykonuje Wiceprzewodniczący Zespołu lub inna osoba będąca członkiem Zespołu wyznaczona przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który przedkłada do podpisu Przewodniczącemu lub osobie go zastępującej, o której mowa w § 4 ust. 3.
3. Zespół podejmuje decyzje, w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu lub osoby go zastępującej, o której mowa w § 4 ust. 3.

§ 6.

1. Z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 7.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Departamentu Polityki Zdrowotnej.

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej.

§ 9.

1. Przewodniczący Zespołu, po zakończeniu prac Zespołu, przedstawia wyniki prac ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
2. Zespół kończy swoją działalność i ulega rozwiązaniu z dniem, w którym minister właściwy do spraw zdrowia zaakceptuje wyniki prac Zespołu.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217, Nr 220 poz. 1600, z 2008 r. Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-09-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4274 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.