Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli Agencji Oceny Technologii Medycznych


Dz.U.09.183.1434→ z dnia 2 listopada 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 października 2009 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
kontroli Agencji Oceny Technologii Medycznych


Na podstawie art. 31x ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przeprowadzenie kontroli ma na celu ustalenie stanu faktycznego działalności Agencji Oceny Technologii Medycznych, zwanej dalej „Agencją”, w kontrolowanym zakresie, jego udokumentowanie, dokonanie oceny kontrolowanej działalności pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, wskazanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz sformułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
2. Kontrolę zarządza minister właściwy do spraw zdrowia, zwany dalej „Ministrem”.

§ 2.

1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy urzędu obsługującego Ministra, zwani dalej „kontrolerami”, na podstawie imiennego upoważnienia Ministra i po okazaniu dowodu osobistego.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podmiotów, o których mowa w art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§ 3.

1. Kontroler, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, powiadamia
Prezesa Agencji o przedmiocie, zakresie i czasie trwania kontroli. W przypadku nieobecności Prezesa Agencji, kontroler zawiadamia zastępcę Prezesa Agencji.
2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Agencji w dniach i godzinach pracy obowiązujących w Agencji.
3. W razie konieczności, kontrola może być przeprowadzona w dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy, obowiązującymi w Agencji.
4. Prezes Agencji jest obowiązany do zapewnienia warunków do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2 i 3.
5. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być, w miarę potrzeb, przeprowadzane również w urzędzie obsługującym Ministra.

§ 4.

1. Kontroler dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów.
2. Dowodami są w szczególności: dokumenty, rzeczy, opinie biegłych i specjalistów, wyniki oględzin, jak również pisemne wyjaśnienia i oświadczenia, w tym oświadczenia, o których mowa w § 7 ust. 1.
3. W przypadku sporządzania kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów, ich zgodność z oryginałami potwierdza Prezes Agencji, zastępca Prezesa Agencji lub kierownik kontrolowanej komórki organizacyjnej Agencji, w której te dokumenty się znajdują.

§ 5.

1. Kontroler dokumentuje przebieg i wyniki czynności kontrolnych w aktach kontroli, które w szczególności obejmują dowody, o których mowa w § 4 ust. 2.
2. Akta kontroli prowadzi się zgodnie z tokiem dokonywanych czynności, numerując kolejno strony akt.
3. Akta kontroli sporządza się w jednym egzemplarzu i przechowuje w urzędzie obsługującym Ministra.

§ 6.

1. W razie potrzeby ustalenia stanu obiektu, innych składników majątkowych albo przebiegu określonych czynności, kontroler może przeprowadzić oględziny.
2. Oględziny przeprowadza się w obecności Prezesa Agencji, zastępcy Prezesa Agencji lub wyznaczonego pracownika odpowiedzialnego za obiekt, składniki majątkowe lub czynności poddane oględzinom.
3. Z przebiegu i wyniku oględzin sporządza się niezwłocznie protokół, który podpisuje kontroler i osoba wymieniona w ust. 2, w obecności której przeprowadzono oględziny.

§ 7.

1. Prezes Agencji, zastępca Prezesa Agencji, kierownik komórki organizacyjnej Agencji lub inny obecny albo były pracownik Agencji może złożyć kontrolerowi ustne lub pisemne oświadczenie dotyczące przedmiotu kontroli.
2. Z przyjęcia ustnego oświadczenia kontroler sporządza protokół, który podpisują kontroler i osoba składająca oświadczenie.
3. Kontroler nie może odmówić przyjęcia oświadczenia, jeżeli ma ono związek z przedmiotem kontroli.

§ 8.

Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118,
poz. 989, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1278.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-10-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2367 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.