Akty prawne 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 grudnia 2009 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 8 stycznia 2010 roku

Uwagi należy przesyłać na adres
m.skomorowska@mz.gov.plROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia .....................
w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)


Na podstawie art. 24a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa podmioty uprawnione do przeprowadzania badań psychologicznych oraz zakres i tryb przeprowadzania badań psychologicznych:
1) strażników;
2) osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w charakterze strażnika;
- zwanych dalej "osobami badanymi".

§ 2.

1. Badanie psychologiczne osób badanych przeprowadza się, na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.
2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1) nazwę i adres jednostki straży gminnej, w której jest lub będzie zatrudniona osoba badana;
2) dane osobowe (imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania) osoby badanej;
3) określenie stanowiska pracy, na którym jest lub będzie zatrudniona osoba badana;
4) informacje o specyfice pracy, w tym informacje o występowaniu na stanowisku pracy czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
5) dane osoby wystawiającej skierowanie;
6) data wystawienia skierowania.

§ 3.

1.Badanie psychologiczne przeprowadza psycholog upoważniony do przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub posiadających pozwolenie na broń, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.3)), zwany dalej „psychologiem”.
2. Psycholog prowadzi dokumentację badań psychologicznych osoby badanej.

§ 4.

Badanie psychologiczne przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.

§ 5.

1. Badanie psychologiczne obejmuje w szczególności określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej osoby badanej.
2. Psycholog przeprowadzając badanie psychologiczne może poszerzyć jego zakres, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny funkcjonowania osoby badanej.
3. Po przeprowadzeniu badania psycholog wydaje zaświadczenie, zawierające orzeczenie psychologiczne o:
1) braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności strażnika albo
2) istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności strażnika, zwane dalej „zaświadczeniem”.
4. Zaświadczenie zawiera:
1) pieczęć pracowni psychologicznej;
2) numer orzeczenia i datę jego wydania;
3) dane osobowe (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania) osoby badanej;
4) wynik badania psychologicznego;
5) podpis i pieczęć psychologa;
6) termin następnego badania psychologicznego;
7) pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.

§ 6.

W razie stwierdzenia w orzeczeniu psychologicznym istnienia przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności strażnika, psycholog, o którym mowa w § 3 ust. 1, informuje osobę badaną o przyczynach uzasadniających wydanie takiego orzeczenia, oraz wpisuje uzasadnienie decyzji do dokumentacji badań psychologicznych osoby badanej.

§ 7.

Zaświadczenie wydaje się w trzech egzemplarzach, z których jeden egzemplarz, dołączany jest do prowadzonej dokumentacji badań psychologicznych osoby badanej. Pozostałe egzemplarze otrzymują osoba badana oraz listem poleconym pracodawca.

§ 8.

Orzeczenie wpisuje się do ewidencji orzeczeń prowadzonej przez psychologa.

§ 9.

1. Od orzeczenia osobie badanej oraz pracodawcy przysługuje odwołanie.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, wnosi odwołanie wraz z jego uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
3. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem psychologa, który wydał orzeczenie, do podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub posiadających pozwolenie na broń w trybie odwoławczym, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, zwanego dalej "podmiotem odwoławczym".
4. Psycholog, za pośrednictwem którego wnoszone jest odwołanie, przekazuje je, wraz z dokumentacją badań psychologicznych, do podmiotu uprawnionego w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Podmiot uprawniony przeprowadza ponownie badanie psychologiczne, o którym mowa w § 5.
5. Od orzeczenia wydanego w trybie odwoławczym nie przysługuje odwołanie.

§ 10.

Orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności strażnika wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2009 roku4).
MINISTER ZDROWIA

w porozumieniu:

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 130, poz. 1190, z 2008 Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 803.
3)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 185, poz. 1199.
4)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2004 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań (Dz. U. Nr 205, poz. 2105), które traci moc na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 97, poz. 803) z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
UZASADNIENIE


W związku ze zmianą brzmienia upoważnienia ustawowego zawartego w art. 24a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 97, poz. 803), minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb przeprowadzania badań psychologicznych strażników oraz osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w charakterze strażnika, oraz podmioty uprawnione do przeprowadzania tych badań.
Konieczność wydania projektowanego rozporządzenia wynika z faktu, że zgodnie z art. 1 ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym – przeprowadzanie badań psychologicznych będą regulowały dotychczasowe przepisy ustawy, natomiast do badań lekarskich (wstępnych, okresowych i kontrolnych) zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). W związku z nową regulacją strażnicy gminni podlegają obligatoryjnym badaniom psychologicznym na podstawie ustawy o służbach gminnych. Koszty tych badań są i będą pokrywane z budżetu gminy, gdyż zgodnie z art. 5 ustawy koszty związane z funkcjonowaniem straży pokrywane są z budżetu gminy lub budżetu miasta.
Projektowane rozporządzenie poprzedzone było, w zakresie dotyczącym badań psychologicznych, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2004 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań (Dz. U. z 2004 r. Nr 205, poz. 2105). Konieczność wydania projektowanego rozporządzenia wynika ze zmiany upoważnienia ustawowego zawartego w art. 24a ust. 3 ustawy, która odsyła regulację badań psychologicznych do odrębnego aktu wykonawczego, natomiast kwestię badań lekarskich odsyła do Kodeksu pracy.


W projekcie rozporządzenia pozostawiono zapisy dotychczas obowiązującego rozporządzenia w zakresie dotyczącym badań psychologicznych. Określenie zakresu i trybu przeprowadzania badań psychologicznych jest niezbędne z uwagi na fakt, że strażnicy gminni (miejscy) przy wykonywaniu swoich zadań w zakresie ochrony porządku publicznego mogą wkraczać w sferę podstawowych wolności i praw człowieka i obywatela włącznie z prawem do użycia broni palnej bojowej i środków przymusu bezpośredniego. Badania obejmują również określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej osoby badanej.

Ponadto projekt zawiera następujące zmiany w porównaniu z obecnie obowiązującym.
Zrezygnowano ze wskazania jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych oraz jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań w trybie odwoławczym wskazując, że badania psychologiczne przeprowadza psycholog upoważniony, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.). Zrezygnowano także z wzoru opinii psychologa oraz wzoru orzeczenia psychologicznego stanowiących załączniki do rozporządzenia. Zamieszczenie w projekcie rozporządzenia tych wzorów stanowiłoby wykroczenie poza przedmiot aktu określony w upoważnieniu art. 24a ustawy o strażach gminnych. Wprowadzono natomiast do projektu formę opisową skierowania na badanie psychologiczne oraz orzeczenia psychologicznego. Uzasadnione wydaje się bowiem przyjęcie jednolitych form, z uwagi na charakter przedmiotowych czynności, których celem jest określenie przeciwwskazań psychologicznych lub ich braku do wykonywania zadań strażnika gminnego.
Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie w dniu 24 grudnia 2009 roku, wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 97, poz. 803). Jednakże zgodnie z art. 4 ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 24a ust.3 zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy.

Należy zaznaczyć, iż przedmiotowy dokument został wypracowany przez Zespół do Spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi). Zespół działa jako organ pomocniczy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w jego skład wchodzą oprócz przedstawicieli resortu spraw wewnętrznych i administracji, przedstawiciele samorządu terytorialnego, reprezentujący Związek Miast Polskich oraz Krajową Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych.
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia instytucjom i organom Unii Europejskiej oraz Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania konsultacji lub uzgodnienia.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI


1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja:
Przedmiotowy projekt rozporządzenia będzie miał wpływ na sytuację straży gminnych (miejskich) w zakresie podlegania obowiązkowym badaniom psychologicznym.

2. Konsultacje społeczne
Równolegle z uzgodnieniami międzyresortowymi, projekt został przesłany w szczególności do zaopiniowania następującym podmiotom:
1) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
2) Krajowej Radzie Komendantów Straży Miejskich i Gminnych;
3) Unii Metropolii Polskich;
4) Polskiemu Towarzystwu Psychologicznemu;
5) Stowarzyszeniu Psychologów Sądowych w Polsce;
6) Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych;
7) Naczelnej Radzie Lekarskiej;
8) Konfederacji Pracodawców Polskich;
9) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”;
10) Businness Centre Club;
11) Związkowi Rzemiosła Polskiego;
12) NSZZ „Solidarność”;
13) Forum Związków Zawodowych;
14) Instytutowi Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi;
15) Instytutowi Medycyny Wsi w Lublinie;
16) Instytutowi Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu;
17) Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy;
18) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych;
19) Krajowemu Konsultantowi w dziedzinie medycyny pracy;
20) Głównemu Inspektorowi Pracy;
21) Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia; „Porozumienie Zielonogórskie”
22) Związkowi Pracodawców Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
23) Sekretariatowi Ochrony Zdrowia KK - Niezależnemu Samorządowemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność”;
24) Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego – Państwowemu Zakładowi Higieny a ponadto został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie tworzenia prawa.

Wyniki konsultacji zostaną omówione po ich zakończeniu.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Wydanie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Niniejszy projekt rozporządzenia nie będzie oddziaływać na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

7. Wpływ regulacji na zdrowie społeczeństwa
Postanowienia projektu rozporządzenia będą miały wpływ na zdrowie osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w charakterze strażnika oraz strażników.

8. Wpływ regulacji na środowisko
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na środowisko.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-12-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7447 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.