Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno - epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego


Dz.U.10.2.10 → z dnia 8 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 31 grudnia 2009 r.
w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji
sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego
do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji
w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Główny Inspektor Sanitarny może udzielić upoważnienia pracownikom Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a państwowy inspektor sanitarny pracownikom podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej, do wykonywania czynności kontrolnych w ramach:
1) zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego,
2) zapobiegania chorobom zakaźnym i innym chorobom powodowanym warunkami środowiska oraz ich zwalczania
- w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi.
2. W ramach czynności, o których mowa w ust. 1, upoważniony pracownik jest uprawniony do:
1) przeprowadzania kontroli w jednostce kontrolowanej, w tym:
a) dokonywania wizji lokalnej terenów przeznaczonych na lokalizację obiektów budowlanych,
b) kontroli obiektów budowlanych w toku budowy,
c) uczestniczenia w dopuszczaniu do użytkowania obiektów budowlanych;
2) wykonywania czynności nadzoru sanitarnego, w tym pobierania próbek oraz przeprowadzania badań i analiz laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych;
3) dokonywania ustaleń kontroli;
4) sporządzania dokumentacji w zakresie czynności nadzoru sanitarnego oraz czynności laboratoryjnych, służących do opracowywania protokołów kontroli oraz projektów wystąpień pokontrolnych;
5) uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych;
6) oceny wykonywania zadań z zakresu promocji zdrowia, w tym edukacji zdrowotnej.

§ 2.

1. Główny Inspektor Sanitarny może udzielić upoważnienia zastępcom Głównego Inspektora Sanitarnego do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.
2. Państwowy inspektor sanitarny może udzielić upoważnienia do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych zastępcy państwowego inspektora sanitarnego oraz pracownikom podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej zatrudnionym na stanowiskach kierowników komórek organizacyjnych oraz pracownikom przeprowadzającym graniczne kontrole sanitarne.

§ 3.

Upoważnień, o których mowa w § 1 i 2, udziela się pisemnie.

§ 4.

Upoważnienia, o których mowa w § 1 i 2, mogą być udzielane:
1) na czas oznaczony;
2) jednorazowo.

§ 5.

1. Upoważnienia, o których mowa w § 1 i 2, zawierają:
1) wskazanie podstawy prawnej;
2) oznaczenie organu, który wystawił upoważnienie;
3) datę i miejsce wystawienia upoważnienia;
4) imię, nazwisko i stanowisko służbowe upoważnionego pracownika oraz numer jego legitymacji służbowej;
5) zakres upoważnienia;
6) termin upływu ważności lub okres, na jaki udzielono upoważnienia;
7) podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji, wraz z pieczęcią okrągłą.
2. Upoważnienie, o którym mowa w § 4 pkt 2, zawiera ponadto dane jednostki kontrolowanej.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz.1225, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 20, poz. 106, Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych do wykonywania w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji (Dz. U. Nr 24, poz. 217), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2010 r. w związku z wejściem w życie art. 5 pkt 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 i Nr 99, poz. 826).Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-01-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5000 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.