Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania standardów w neurochirurgii


Dz.Urz.MZ.09.13.64→ z dnia 24 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 grudnia 2009 r..
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania standardów w neurochirurgii


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania standardów w neurochirurgii w zakresie wskazań do operacji kręgosłupa z zastosowaniem implantów allogenicznych, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Prof. dr hab. n med. Tomasz Trojanowski - Konsultant Krajowy w dziedzinie neurochirurgii;
2) pozostali członkowie Zespołu:
a) Prof. dr hab. n. med. Henryk Majchrzak - Prezes Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów,
b) Prof. dr hab. n. med. Andrzej Radek – Wiceprezydent Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Kierownik Kliniki Neurochirurgii Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi,
c) Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Jarmundowicz – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neurochirurgii, Kierownik Kliniki Neurochirurgii Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu,
d) Dr hab. n. med., prof. nadzw. Andrzej Nowakowski – Kierownik Kliniki Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii Onkologicznej i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
e) Tomasz Pawlęga – Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia,
f) Beata Rorant – Naczelnik Wydziału Nadzoru Zabezpieczenia i Realizacji Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia.
2. Członkowie Zespołu są powoływani i odwoływani przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Przed powołaniem Zespołu, osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a-d, wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.
4. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy opracowanie standardów w neurochirurgii w zakresie wskazań do operacji kręgosłupa z zastosowaniem implantów allogenicznych.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) wyznaczenie Zastępcy Przewodniczącego Zespołu spośród członków Zespołu;
6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
7) powoływanie grup roboczych.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu zadania określone w ust. 2 wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

1. Zespół działa na posiedzeniach, a także poprzez doraźną działalność opiniodawczo-doradczą.
2. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu może wyłączyć jawność posiedzeń.

§ 6.

Wewnętrzny tryb pracy Zespołu, w tym sposób przygotowywania materiałów na posiedzenia, określa regulamin uchwalony przez Zespół.

§ 7.

Zespół zakończy swoją działalność po opracowaniu standardów, o których mowa w § 3, i przedłożeniu ich ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, nie później niż z dniem 31 stycznia 2010 r.

§ 8.

1. Obsługę organizacyjno-administracyjną Zespołu zapewnia Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego.
2. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 2 ust. 4, nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zespołu.
3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 4, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w pracach Zespołu, w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).
4. Koszty związane z działalnością Zespołu, w tym koszty podróży o których mowa w ust. 3, pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona Zdrowia, rozdziału 85 195 – Pozostała działalność, pozostających w dyspozycji Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-12-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4289 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.