Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie


Dz.Urz.MZ.10.5.35 → z dnia 6 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie


Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie w składzie:
1) Pani Dagmara Korbasińska – Przewodnicząca Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) Pan Marcin Brzozowski – członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
3) Pani Hanna Kolasa – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
4) Pan Krzysztof Makuch – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
5) Pani Wanda Szelachowska-Kluza – członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 3, poz. 8).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-03-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4872 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.