Akty prawne 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwiPrzekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 czerwca 2010 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 5 lipca 2010 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
m.sobczak@mz.gov.plROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ..................... 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi


Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi (Dz. U. Nr 109, poz. 918), załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.
UZASADNIENIE


W związku ze zgłoszoną przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii propozycją, konieczna stała się nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi (Dz. Nr 109, poz. 918). Zgłoszona propozycja zmiany, związana jest z rozszerzeniem zakresu informacji, które mogą być umieszczane w polu „Informacja” o długości dwóch znaków numerycznych znajdującym się we wzorze księgi rejestrowej dawców krwi, stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia. Planowana zmiana pozwoli przekazywać w ramach Krajowego Rejestru Dawców Krwi informacje o tym, czy osoba jest kandydatem na dawcę, w tym kandydatem na dawcę szpiku, dawcą i jakiego typu dawcą, albo czy podlega skreśleniu stałemu. Proponowany kształt przedmiotowego opisu, zapewni otwarty charakter słownika typów dawców, o co wnioskował Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz pozwoli na elastyczne kształtowanie jego treści. Informacja ta jest istotna dla wszystkich użytkowników rejestru, gdyż wpływa ona na postępowanie kwalifikacyjne, jakiemu poddawani są dawcy krwi, tj. zakres badań, jakie musi przejść osoba, od której będzie pobierana krew lub jej składniki. W świetle powyższego należy podkreślić, iż wnioskowana zmiana ułatwi funkcjonowanie rejestru dawców krwi
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.
Projektowane rozporządzenie nie jest objęte notyfikacją norm i aktów prawnych umożliwiającą uczestnictwo Rzeczypospolitej Polskiej w procedurach wymiany informacji określonych w przepisach Wspólnoty Europejskiej zgodnie z § 5 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).
Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.


OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny

Projektowana regulacja będzie miała wpływ na Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Instytut Hematologii i Transfuzjologii.

2. Konsultacje społeczne
Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji społecznych do następujących podmiotów: Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Związku Pracodawców Służby Zdrowia, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Konsultantów Krajowych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Sekretariatu Ochrony Zdrowia KK–NSZZ ,,Solidarność”, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP-ZOZ, Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, „Porozumienia Zielonogórskiego” Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia w Zielonej Górze, Związku Pracodawców Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Samodzielnych Publicznych Szpitali Klinicznych, Izby Lecznictwa Polskiego, Związku Powiatowego Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Podkarpackiego Organizacja Pracodawców w Łańcucie, Związku Powiatowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Wielkopolskiego – Organizacja Pracodawców w Gnieźnie, Związku Pracodawców Służby Zdrowia w Łodzi, Gdańskiego Związku Pracodawców Służby Członka Konferencji Pracodawców Polskich, Mazowieckiego Związku Pracodawców Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Wielkopolskiego Związku Zakładów Opieki Zdrowotnej-Organizacji Pracodawców, Federacji Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Stowarzyszenia Szpitali Powiatowych Województwa Małopolskiego, Konsorcjum Szpitali Wrocławskich, Stowarzyszenia Organizatorów i Promotorów Opieki Długoterminowej „SOPOD” w Toruniu, Związku pracodawców Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowa Rada do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Polski Czerwony Krzyż.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa, budżety jednostek samorządów terytorialnych
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na budżet państwa, budżety jednostek samorządów terytorialnych.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

7. Wpływ projektowanej regulacji na ochronę zdrowia ludności
Projektowana regulacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na ochronę zdrowia ludności, gdyż doprecyzowuje ona informacje, które są zbierane o kandydatach na dawcę i dawców krwi.

8. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-06-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5925 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.