Akty prawne 
 

Załącznik nr 2


REGULAMIN ORGANIZACYJNY BANKU TKANEK OKA


§ 1.

Do zadań Banku Tkanek Oka, zwanego dalej „Bankiem”, należy:
1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności Banku, określonego w § 2 załącznika nr 1 do zarządzenia;
2) promocja transplantologii rogówki w kraju, w celu zapewnienia wykonywania wystarczającej w stosunku do potrzeb liczby operacji przeszczepiania rogówki;
3) udzielanie konsultacji zakładom opieki zdrowotnej i innym jednostkom organizacyjnym służby zdrowia, w sprawach konserwacji tkanek bezpośrednio po ich pobraniu, sposobu ich przechowywania i transportu do Banku;
4) organizowanie współdziałania regionalnych banków tkanek oka na terenie kraju, pełnienie funkcji referencyjnych oraz sprawowanie nad nimi nadzoru fachowo-medycznego;
5) współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, w tym z Międzynarodową Federacją Banków Tkanek Oka, zwaną dalej „IFETB” oraz Europejską Federacją Banków Ocznych, zwaną dalej „EEBA”, w zakresie niekomercyjnego pozyskiwania tkanek oka;
6) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz Krajowej Radzie Transplantacyjnej, rocznego sprawozdania z działalności i wniosków wynikających z pracy Banku, do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego;
7) realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Banku, w szczególności jest odpowiedzialny za:
1) realizację zadań Banku;
2) zarządzanie majątkiem Banku;
3) ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;
4) sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania;
5) zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i dyscypliną pracy w Banku;
6) ustalanie procedur kontrolnych.
2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Banku oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
3. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych i Organizacyjnych, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
4. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:
1) Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych i Organizacyjnych;
2) Zespół do Spraw Finansowych i Osobowych;
3) Zespół Koordynatorów Pobierania Tkanek Ocznych.

§ 3.

Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych i Organizacyjnych należy:
1) ostateczne przygotowywanie projektów pism, zarządzeń wewnętrznych i decyzji przekazywanych do podpisu Dyrektora;
2) nadzór nad czynnościami związanymi z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem tkanek;
3) merytoryczny nadzór nad przestrzeganiem wymogów dotyczących pobierania, przechowywania i dystrybucji tkanek ocznych zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami;
4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 4.

Do zadań Zespołu do Spraw Finansowych i Osobowych, należy:
1) prowadzenie rachunkowości Banku;
2) sporządzanie projektów planów finansowych i projektów sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania;
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5) wykonywanie poleceń Dyrektora w zakresie dysponowania środkami finansowymi;
6) obsługa finansowa Banku;
7) prowadzenie spraw osobowych pracowników Banku;
8) prowadzenie rozliczeń i ewidencji wynagrodzeń;
9) kontrola przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy;
10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 5.

Do zadań Zespołu Koordynatorów Pobierania Tkanek Ocznych, należy:
1) zbieranie wywiadu medycznego dotyczącego potencjalnych dawców;
2) koordynowanie i uczestniczenie w czynnościach pobierania tkanek ocznych;
3) współpraca z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w zakresie pobrań wielonarządowych na terytorium kraju;
4) przechowywanie i dystrybucja tkanek ocznych według obowiązujących standardów i procedur;
5) prowadzenie dokumentacji obowiązującej w bankach tkanek i komórek;
6) współpraca z innymi bankami tkanek na terytorium kraju, z EEBA oraz z IFETB;
7) sporządzanie sprawozdawczości z działalności Banku;
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 6.

Obieg dokumentów, w tym dokumentów finansowo-księgowych, regulują odrębne przepisy.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-08-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2101 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.