Akty prawne 
 

Załącznik nr 1


STATUT
CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH


§ 1.

1. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, zwane dalej „Centrum”, jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
2. Siedzibą Centrum jest Warszawa.
3. Obszarem działania Centrum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Centrum może używać okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i napisem zawierającym nazwę – Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

§ 2.

1. Przedmiotem działalności Centrum jest:
1) wykonywanie zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217 i Nr 219, poz. 1706);
2) opracowanie w porozumieniu z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych ramowych programów kursów kwalifikacyjnych i ramowych programów kursów specjalistycznych;
3) zatwierdzanie programów kształcenia dla danego rodzaju i trybu kształcenia;
4) prowadzenie ewidencji organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, którzy uzyskali zatwierdzenie programu kształcenia, zwanych dalej „organizatorami kształcenia”;
5) nadzór nad realizacją kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, zwanego dalej „kształceniem podyplomowym”;
6) ustalanie regulaminu egzaminu państwowego, zwanego dalej „egzaminem”;
7) organizowanie egzaminów, w tym ustalanie planu egzaminów przeprowadzanych w danym roku, wyznaczanie ich terminu i miejsca;
8) wnioskowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o powołanie państwowej komisji egzaminacyjnej, odrębnie dla każdej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia;
9) opracowywanie ekspertyz, zaleceń oraz prowadzenie działalności usługowo-konsultacyjnej w zakresie dotyczącym kształcenia podyplomowego;
10) udzielanie organizatorom kształcenia pomocy dydaktycznej, metodycznej i organizacyjnej, organizowanie konferencji i szkoleń dla organizatorów kształcenia oraz dla organów prowadzących rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe;
11) opracowywanie oraz rozpowszechnianie materiałów pomocniczych i szkoleniowych dla organizatorów kształcenia oraz dla środowiska zawodowego pielęgniarek lub położnych;
12) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem umów do zawarcia z organizatorami kształcenia oraz obsługa merytoryczna i finansowa zawartych umów.

§ 3.

1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który reprezentuje Centrum na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
3. Dyrektor kieruje Centrum przy pomocy Zastępcy Dyrektora.
4. Zastępcę Dyrektora zatrudnia Dyrektor za zgodą ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 4.

W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Biuro Ekspertyz i Analiz;
2) Biuro Finansowo-Księgowe;
3) Biuro Kształcenia Podyplomowego;
4) Biuro Administracyjne;
5) Biuro Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego;
6) Biuro Programów Kształcenia;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Obsługi Organizatorów Kształcenia;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Organizacyjnych;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higiena Pracy;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

§ 5.

1. Działalność Centrum jest finansowana z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 851 –Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.
2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Centrum sporządza przewidziane dla jednostek budżetowych sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.

§ 6.

1. Do osób zatrudnionych w Centrum stosuje się zasady określone dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej.
2. Zasady wynagradzania pracowników Centrum są regulowane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 82, poz. 496 oraz z 2009 r. Nr 51, poz. 411).Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-08-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2318 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.