Akty prawne 
 

Załącznik nr 2


REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

§ 1.

Do zadań Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, zwanego dalej „Centrum”, należy:
1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności Centrum, określonego w § 2 załącznika nr 1 do zarządzenia;
2) wydawanie opinii w sprawach powołania kierowników specjalizacji w dziedzinach, w których nie ma osób posiadających tytuł specjalisty;
3) wnioskowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu państwowego dla liczby osób mniejszej niż 25;
4) opracowywanie regulaminu egzaminu państwowego oraz ustalanie, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, na rok następny planu egzaminów państwowych w danej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i podawanie do publicznej wiadomości na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;
5) powoływanie zespołu opiniującego wniosek pielęgniarki lub położnej, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy i zawodowy w dziedzinie, w której zamierza uzyskać tytuł specjalisty, o zwolnienie jej przez ministra właściwego do spraw zdrowia z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości;
6) wydawanie pielęgniarkom i położnym dyplomu uzyskania tytułu specjalisty;
7) prowadzenie rejestru pielęgniarek i położnych, które uzyskały tytuł specjalisty;
8) przygotowywanie, do dnia 30 listopada każdego roku, na rok następny planu kontroli merytorycznej organizatorów kształcenia i przedkładanie go do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
9) wnioskowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli doraźnej organizatora kształcenia w ramach nadzoru, o którym mowa w art. 10v ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
10) przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli organizatorów kształcenia w ramach nadzoru, o którym mowa w art. 10v ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
11) opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych i przekazywanie ich do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
12) prowadzenie archiwum dokumentów Centrum oraz nadzór nad archiwizacją dokumentacji;
13) współpraca w szczególności z:
a) organizatorami kształcenia,
b) organami prowadzącymi rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe,
c) Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych,
d) Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego,
e) stowarzyszeniami zawodowymi i towarzystwami naukowymi pielęgniarek i położnych,
f) konsultantami krajowymi i wojewódzkimi w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,
g) pracownikami naukowymi uczelni wyższych kształcących w zawodach pielęgniarki, położnej,
h) organami administracji rządowej i samorządowej;
14) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Centrum, w szczególności jest odpowiedzialny za:
1) realizację zadań Centrum;
2) zarządzanie majątkiem Centrum;
3) ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;
4) sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania;
5) zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i dyscypliną pracy w Centrum;
6) opracowywanie sprawozdań z działalności Centrum;
7) ustalanie procedur kontrolnych.
2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Centrum oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
3. Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące działalności Centrum.
4. Dyrektor może powoływać zespoły jako organy pomocnicze lub doradczo-opiniodawcze, niezbędne dla realizacji zadań Centrum, określając cel ich powołania, nazwę, zakres zadań, tryb działania oraz skład osobowy.
5. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:
1) Zastępca Dyrektora;
2) Biuro Finansowo-Księgowe;
3) Biuro Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego;
4) Biuro Ekspertyz i Analiz;
5) Biuro Administracyjne;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Obsługi Organizatorów Kształcenia;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Organizacyjnych;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
6. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

§ 3.

Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora należy:
1) bezpośrednie nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych:
a) Biura Programów Kształcenia,
b) Biura Kształcenia Podyplomowego;
2) nadzorowanie gromadzenia i przechowywania dokumentacji, w sposób pozwalający na bezpieczne przechowywanie zawartych w niej danych, z wyłączeniem przeprowadzania jej archiwizacji;
3) koordynowanie spraw związanych z pracami zespołu powołanego do opiniowania wniosku pielęgniarki lub położnej, posiadającej co najmniej stopień naukowy doktora i odpowiedni dorobek naukowy i zawodowy w dziedzinie, w której zamierza uzyskać tytuł specjalisty, o zwolnienie jej przez ministra właściwego do spraw zdrowia z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości;
4) zapewnianie właściwego wyposażenia Centrum w materiały i sprzęt niezbędny do realizacji jego zadań;
5) odpowiedzialność za zawartość merytoryczną strony internetowej Centrum;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 4.

1. Pracami komórek organizacyjnych kierują kierownicy.
2. Do podstawowych zadań osób, o których mowa w ust. 1, należy:
1) koordynowanie prac komórek organizacyjnych;
2) przygotowanie propozycji rocznego planu pracy komórek organizacyjnych;
3) organizowanie pracy i podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników komórek organizacyjnych;
4) planowanie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań komórek organizacyjnych wynikających z planów pracy;
5) określenie szczegółowego zakresu obowiązków pracowników komórek organizacyjnych;
6) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań komórek organizacyjnych;
7) występowanie z wnioskami w sprawach osobowych dotyczących osób zatrudnionych w komórkach organizacyjnych;
8) przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących pracy komórek organizacyjnych w zakresie i terminach określonych przez Dyrektora;
9) wykonywanie innych zadań zleconych odpowiednio przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 5.

Do zadań Biura Ekspertyz i Analiz należy:
1) określanie zapotrzebowania na kształcenie podyplomowe, z uwzględnieniem rodzajów i dziedzin kształcenia;
2) opracowywanie ekspertyz z zakresu kształcenia podyplomowego;
3) prowadzenie działalności konsultacyjno-usługowej w zakresie zagadnień dotyczących jakości kształcenia podyplomowego;
4) określanie kryteriów i wskaźników oceny jakości kształcenia podyplomowego;
5) opracowywanie rocznych sprawozdań z realizacji kształcenia podyplomowego;
6) opracowywanie analiz porównawczych w zakresie różnych rodzajów i trybów kształcenia podyplomowego;
7) prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z prowadzeniem nadzoru nad kształceniem podyplomowym;
8) przygotowywanie, do dnia 30 listopada każdego roku, planu kontroli merytorycznej organizatorów kształcenia na rok następny w ramach nadzoru, o którym mowa w art. 10v ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
9) przeprowadzanie kontroli merytorycznej organizatora kształcenia w zakresie właściwości komórki organizacyjnej, a w szczególności ocena zgodności realizacji zajęć z programem kształcenia i ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji przebiegu procesu kształcenia;
10) opracowywanie projektu zaleceń pokontrolnych na podstawie ustaleń zawartych w protokole z przeprowadzonych czynności kontrolnych;
11) monitorowanie organizacji i przebiegu kształcenia podyplomowego w zakresie zadań wynikających ze sprawowania przez ministra właściwego do spraw zdrowia nadzoru nad zapewnieniem odpowiedniej jakości kształcenia;
12) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
13) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 6.

Do zakresu zadań Biura Finansowo-Księgowego należy:
1) prowadzenie spraw finansowo-księgowych Centrum:
a) planowanie i zabezpieczenie środków finansowych,
b) gospodarowanie środkami finansowymi Centrum,
c) prowadzenie dokumentacji finansowej i księgowości,
d) ewidencjonowanie i inwentaryzowanie majątku Centrum;
2) prowadzenie rozliczeń umów zawartych z organizatorami kształcenia na dofinansowanie specjalizacji:
a) przekazywanie środków finansowych na podstawie prawidłowo sporządzonych faktur VAT lub rachunków, wykazów pielęgniarek lub położnych oraz okresowych sprawozdań,
b) sporządzanie informacji dotyczących wykorzystania środków publicznych przez poszczególnych organizatorów kształcenia;
3) przygotowywanie, do dnia 30 listopada każdego roku, projektu planu kontroli finansowej na rok następny organizatorów kształcenia w ramach podpisanych umów na dofinansowanie specjalizacji;
4) zgłaszanie corocznie do projektu budżetu państwa na rok następny środków niezbędnych do realizacji zawieranych przez ministra właściwego do spraw zdrowia umów z organizatorami kształcenia;
5) zapewnianie obsługi finansowej Centrum w związku z realizowaniem zadań dodatkowych;
6) opracowywanie projektów sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania oraz projektów sprawozdań finansowych;
7) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 7.

Do zakresu zadań Biura Programów Kształcenia należy:
1) określanie standardowych wymagań w zakresie programów kształcenia podyplomowego;
2) opracowywanie standardowych wymagań kwalifikacyjnych dla absolwentów różnych rodzajów kształcenia podyplomowego;
3) opracowywanie kryteriów oceny programów różnych rodzajów kształcenia podyplomowego;
4) opiniowanie programów różnych rodzajów i trybów kształcenia podyplomowego;
5) wnioskowanie do Dyrektora o powołanie zespołu dla wykonania określonego zadania;
6) koordynowanie pracy zespołów powołanych w celu opracowania oraz ewaluacji ramowych programów kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych;
7) opracowywanie ramowych programów kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych;
8) przygotowywanie projektów ramowych programów kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych do zrecenzowania, a następnie przygotowanie ramowych programów do publikacji;
9) koordynowanie prac merytorycznych zespołów powołanych w celu opracowania ramowych programów szkoleń specjalizacyjnych;
10) przedstawianie do zatwierdzenia Dyrektorowi ramowych programów kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych;
11) opracowywanie materiałów dydaktycznych dla organizatorów kształcenia oraz dla środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych;
12) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
13) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 8.

Do zadań Biura Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego należy:
1) opracowywanie standardowych wymagań dla egzaminu państwowego w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa i dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w tym opracowanie bazy zadań egzaminacyjnych oraz koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem i aktualizacją zadań egzaminacyjnych;
2) opracowywanie jednolitych kryteriów egzaminu państwowego dla dziedzin pielęgniarstwa i dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
3) przedkładanie do dnia 30 listopada każdego roku projektu planu egzaminów państwowych dla dziedzin pielęgniarstwa lub dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia na rok następny;
4) organizowanie egzaminu państwowego w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa i dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
5) przyjmowanie, przechowywanie i przedkładanie państwowej komisji egzaminacyjnej dokumentacji pielęgniarki lub położnej ubiegającej się o dopuszczenie do egzaminu państwowego;
6) informowanie zainteresowanych o dopuszczeniu do egzaminu państwowego oraz terminie i miejscu jego przeprowadzenia, nie później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia egzaminu państwowego oraz informowanie o wynikach egzaminu;
7) zapewnianie obsługi organizacyjnej państwowej komisji egzaminacyjnej;
8) przygotowywanie dyplomów uzyskania tytułu pielęgniarki lub położnej specjalisty;
9) prowadzenie rejestru wydanych dyplomów;
10) prowadzenie dokumentacji egzaminu państwowego;
11) prowadzenie innych spraw dotyczących egzaminu państwowego;
12) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
13) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 9.

Do zadań Biura Kształcenia Podyplomowego należy:
1) określanie standardowych wymagań dla organizatorów kształcenia podyplomowego;
2) opracowywanie wskazówek w zakresie organizacji kształcenia podyplomowego dla organizatorów kształcenia;
3) opracowywanie materiałów pomocniczych i szkoleniowych dla organizatorów kształcenia;
4) udzielanie pomocy organizacyjnej, dydaktycznej i metodycznej organizatorom kształcenia;
5) opiniowanie programów różnych rodzajów i trybów kształcenia;
6) prowadzenie ewidencji organizatorów kształcenia, którzy uzyskali zatwierdzenie programu kształcenia oraz podawanie do publicznej wiadomości listy organizatorów kształcenia;
7) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 10.

Do zadań Biura Administracyjnego należy:
1) zapewnienie obsługi kancelaryjnej dla poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy;
2) zapewnienie potrzeb rzeczowych Centrum w zakresie środków trwałych, wyposażenia i materiałów biurowych;
3) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
4) wykonywanie innych zadań w zakresie obsługi prawnej związanej z działalnością Centrum;
5) zapewnianie właściwej ochrony mienia i utrzymania porządku w Centrum;
6) zapewnienie utrzymania sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji zadań przez Centrum w odpowiednim stanie technicznym;
7) zapewnianie obsługi transportowej Centrum;
8) prowadzenie sekretariatu Centrum;
9) prowadzenie kolportażu materiałów pomocniczych i szkoleniowych opracowanych przez Centrum;
10) prowadzenie archiwum Centrum z wyłączeniem archiwizacji dokumentów;
11) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Centrum, w tym dokumentacji pracowniczej;
12) sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw kadrowych;
13) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
14) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 11.

Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy Głównego Księgowego należy:
1) prowadzenie rachunkowości Centrum;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 12.

Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Obsługi Organizatorów Kształcenia należy:
1) koordynowanie spraw organizacyjnych związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych wynikających z nadzoru, o którym mowa w art. 10v ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej;
2) pełnienie funkcji rzeczoznawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór organizatorów kształcenia, prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych;
3) analiza zgodności ofert składanych przez organizatorów kształcenia pod względem formalno-prawnym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
4) przygotowywanie umów i aneksów do umów o dofinansowanie ze środków publicznych specjalizacji w oparciu o wzór umowy zaakceptowany przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
5) zatwierdzanie pod względem merytorycznym faktur VAT lub rachunków, wykazów pielęgniarek lub położnych oraz sprawozdań, zgodnie z zapisami zawartych umów, o których mowa w pkt 4;
6) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 13.

Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Organizacyjnych należy:
1) opracowywanie projektów procedur, decyzji, zarządzeń, regulaminów i zaleceń wydawanych przez Centrum;
2) opracowywanie pod względem merytorycznym materiałów pomocniczych i szkoleniowych;
3) opracowywanie pod względem merytorycznym projektów publikacji;
4) opracowywanie, weryfikacja i aktualizacja materiałów merytorycznych strony internetowej Centrum;
5) koordynowanie spraw związanych z planowaniem oraz realizacją warsztatów, konferencji i szkoleń;
6) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 14.

Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy:
1) prowadzenie wstępnego instruktażu pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajamianie ich z obowiązującymi regulaminami i innymi przepisami;
2) stała kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nad wyposażeniem stanowisk pracy w niezbędne środki ochrony;
3) dokonywanie okresowych przeglądów warunków pracy oraz przedstawienie Dyrektorowi wniosków w tym zakresie;
4) informowanie Dyrektora o wszelkich nieprawidłowościach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
5) 5) organizowanie okresowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;
6) stały nadzór nad sprawnością sprzętu mającego związek z bezpieczeństwem i higieną pracy;
7) prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy, w drodze do pracy albo z pracy;
8) prowadzenie spraw związanych z lekarskimi badaniami profilaktycznymi pracowników;
9) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 15.

Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy Inspektora do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej należy:
1) prowadzenie wstępnego instruktażu pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zaznajamianie ich z obowiązującymi regulaminami i innymi przepisami;
2) stała kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz nad wyposażeniem stanowisk pracy w niezbędne środki ochrony;
3) informowanie Dyrektora o wszelkich nieprawidłowościach w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
4) organizowanie okresowych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla pracowników oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;
5) stały nadzór nad sprawnością sprzętu przeciwpożarowego oraz zgłaszanie potrzeby legalizacji tego sprzętu;
6) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 16.

Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy Radcy Prawnego należy:
1) udzielanie porad prawnych i konsultacji oraz sporządzanie opinii prawnych;
2) sporządzanie projektów umów i opiniowanie projektów tych umów;
3) opiniowanie opracowywanych projektów aktów prawnych;
4) zawieranie ugód i ustalanie zasad spłaty zadłużenia;
5) zastępstwo procesowe przed sądami, urzędami i innymi organami, w tym organami egzekucyjnymi;
6) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 17.

Obieg dokumentów, w tym dokumentów finansowo-księgowych, w Centrum regulują odrębne przepisy.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-08-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2321 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.